Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus.

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Märksõnad on paindlikkus, partnerite koostöö, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Tark töökorraldus aitab meie hinnangul kaasa:

  • regionaalsele arengule;
  • tööhõivele ja targa töökorralduse levikule;
  • ressursside otstarbekamale kasutusele;
  • loodushoiule.

Regionaalne areng – koha- ja ajapaindlik töötamine annab inimestele võimaluse valida linnakeskkonnast erinev elukoht maapiirkondades, mis võib rohkem sobida lastega peredele, aga ka teistele. See tähendab, et tõmbekeskustest väljapoole ja äärealadele saavad asuda elama keskmisest suurema sissetulekuga inimesed, mis aitab elavdada ka kohalikku elu. Oluline on siinkohal kogu kohalik keskkond ja kohaliku omavalitsuse valmisolek.

Tööhõive kasv ja sotsiaalne kaasatus – aja- ja kohapaindlikus töös nähakse sageli võimalust väiksema konkurentsivõimega inimeste jaoks, kellel on töökohtadele juurdepääs piiratud. Näiteks töökeskused puuetega inimestele, hooduskohustusega inimestele vms. Samas ei tohiks distantsilt töötamine neid inimesi ühiskonnast veelgi enam eraldada.

Aja kokkuhoid – aja- ja kohapaindliku töö üheks oluliseks argumendiks on aja kokkuhoid tööle ja töölt koju sõidul. Kui tööandjad reeglina ei käsitle tööle ja töölt koju sõitu tööajana, siis töötajad peavad seda aega tööajaks ja järjest enam valitakse töökohti lähtuvalt elukohast. Ummikutes veedetud aeg kulutatakse isiklikule elule ja perele.

Loodushoid – liiklusummikutega haakub kindlasti ka säästlik tarbimine ja loodushoid – targa töö laiem levik võiks aidata vähendada ummikutes õhkupaisatavate heitgaaside hulka ning parandada seeläbi meie elukeskkonda.

Ressursside otstarbekam kasutamine – aja- ja kohapaindlik töö on üheks viisiks, kuidas ressursse otstarbekamalt kasutada ja tegutsemise efektiivsust tõsta – seda nii tööandja kui töövõtja vaatenurgast. Omades suuremat kontrolli oma tööaja, koha ja ülesannete osas, on osad inimesed efektiivsemad ja võtava suurema vastutuse oma töö tulemuste eest. Paindliku töökorralduse oskuslikul juhtimisel võib suurendada töö efektiivsust tervikuna.