Targa töö ühing pakub koolitust ja nõustamist tööturule sisenemisel ja tööelus paremini hakkama saamisel. Meie koolitused on erinevates formaatides ja lähtuvad sellest, kuidas sihtrühm infot kõige paremini vastu võiks võtta. Kasutame palju mitte-formaalseid koolitusmeetodeid ja improvisatsiooni. 

Koolitusteemad ja formaadid

  • Nupp tööle! suvelaagrid 
  • Praktiline kandideerimine
  • Tööturg ja palgatasemed
  • Iseseisvalt töötamine, kaugtöö korraldus
  • Suhtlemistreening
  • Tööpraktika vahendamine

 

Nupp tööle! suvelaagrid 

Nupp tööle! suvelaagrid on mõeldud eelkõige noortele iseseisva elu treenimiseks ja ettevalmistuseks töömaailma sisenemisel. Läbi erinevate tegevuste – maastikumängud, bändiproovid, fotosessioonid, kanuusõidud, mälumängud jms – , aitame noortel koguda energiat ja eneseusku, saada üle hirmust uute olukordade ees ning õppida ennast paremini tundma. Suvelaagrite raames anname ka nõu, kuhu on mõistlik õppima minna ja millised on töötingimused erinevatel erialadel. 

Praktiline kandideerimine

Praktilise kandideerimise koolitusi viime läbi koos tööandjatega. Koolituse peamine väärtus on kandideerimise protsessi nägemine läbi tööandja silmade: kuidas tehakse valik CV-de hulgast, mida ja miks tööintervjuul küsitakse ning millised on kaalutused lõppvaliku tegemisel.

Koolituse käigus mängime läbi töökuulutusele vastava CV koostamise ja hindamise, tööintervjuuks ettevalmistumise ja erinevas vormis intervjuudel osalemise, samuti läbirääkimised töötingimuste ja palga osas.

Tööturg ja palgatasemed

Klubilises vormis koolituse käigus õpime analüüsima tööturgu ja oma konkurentsivõimet sellel. Käime läbi avalikud andmeallikad ja nende kasutamise. Targa töö ühingu projektijuht Kadri Seeder, kes viib läbi ka palgauuringuid, räägib palkade kujunemisest, palga osadest ja nende maksmise põhimõtetest erinevatel ametialadel, palgatasemetest ja prognoosidest.

Iseseisvalt töötamine, kaugtöö korraldus

Iseseisvat töötamise ja enda juhtimise oskust on vaja nii oma isikliku- ja tööelu korraldamisel olenemata sellest, kas tööd tehakse tööandja juures kontoris või kaugtöö vormis kodus vm. Seminari vormis toimuva koolituse käigus õpime mitmeid nippe, kuidas ennast distsiplineerida ja motiveerida, kasutada aega otstarbekalt, planeerida oma tööd, anda kvaliteetset töötulemust, osaleda meeskonnatöös virtuaalselt jpm. Samuti räägime lahti, kuidas maandada riske ja tunda ära ohumärke paindlikult töötamisel. 

Suhtlemistreening

Suhtlemistreeningu käigus õpime erinevate harjutuste abil valitsema oma kehakeelt, miimikat, häält ja väljaöeldud teksti. Koolituse käigus läbime hea suhtlemisoskuse ABC ja teeme videotrenni. Suhtlemistreeningu läbimine aitab osalejatel endast head muljet jätta, enesekindlust tõsta ja ka kriitilistes situatsioonides adekvaatselt käituda. 

Tööpraktika vahendamine

Erinevatest projektidest on Targa töö ühingul tekkinud head sidemed tööandjatega, kelle tööjõuvajadusel silma peal hoiame. Tööpraktikakohti vahendame meie koolitustel osalejatele, kelle kohta oskame tööandjatele soovitusi ja taustainfot anda. Tööpraktika on hea võimalus omandada töökogemus ja erialased oskused töökohal juhendaja käe all.

Targa töö ühingul on pikaajaline kogemus inimeste aitamisel tööturule. Oleme välja kasvanud projektist “Choices & Balance“, mille käigus aitasime tööturule lastega kauem kodus olnud vanemaid. Erinevaid riskirühmasid, sh maapiirkondade inimesi, kellel on mitmeid barjääre tööturule sisenemisel, aitasime tööle läbi kaugtöökeskuste. Keskustes said koolitustel osalejad teadmisi ja oskusi lihvida kodu lähedal, treenida tööharjumusi ning siseneda seejärel tööturule. Projektiga “Nupp tööle!” aktiviseerisime ja motiveerisime tööturule sisenema noori, kes ei olnud pikemat aega töötanud ega õppinud.