Me ei käi tööl,
me teeme tööd!

Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus.

Targa Töö Ühing

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Märksõnad on paindlikkus, töö- ja eraelu tasakaal, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Targa Töö Ühing peab oluliseks:

 • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
 • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse töö iseloomu järgi.
 • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest.

Võib ju rumalana  tunduda küsimus, et “mismoodi erineb tark töö tavatööst?” – kõik töötavad ju enda meelest targalt. Paraku on meil palju organisatsioone, juhte ja töötajaid, kes täna ei oska veel kaasaegsetest töövõimalustest enda jaoks maksimumi välja võtta. Erinevad uuringud üle maailma ja ka Eestis on aga näidanud, et läbi targa ehk paindliku töökorralduse on võimalik kasvatada töötajate rahulolu, motivatsiooni ja produktiivsust, vähendada tööjõu voolavust ning suurendada organisatsiooni tulemuslikkust.

Selleks, et aidata kasvatada töö tulemuslikkust, nii et säilib töörõõm, teeb Targa Töö Ühing järgnevaid tegevusi:

 • kogub kokku oskusteavet ning häid näiteid tarkade töövõtete poolest tipp-tasemel organisatsioonidelt nii Eestist kui maailmast
 • kasvatab teadlikust kaugtöö osas tunnustades kord aastas “Kaugtöö Märgisega” organisatsioone, kes juba rakendavad paindlike töövorme
 • konsulteerib ja viib läbi erinevaid koolitusi ja töötubasid paindlike töövormide teemal
 • Inimesed

  Targa Töö Ühing koondab enda alla mitmeid oma ala eksperte targalt töötamise teemadel (sh. virtuaalsete meeskondade juhtimine, pere-ja töötajasõbralikkus, kaasavate koosolekute läbiviimine, jne). Igapäevasel veavad Targa Töö Ühingu tegevusi Ave Laas ja Sirja Sulakatko.

  Ave Laas: Aastast 2009 kuulub Ave Eesti Targa Töö Ühingu juhatusse (endine Kaugtöö Ühing). Ave on tegelenud ühingus peamiselt töö- ja pereelu ühitamise temaatikaga. Ta on esinenud konverentsidel ja viinud läbi koolitusi. Ta on raamatute “Töö ja pere – pandlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive” ning “Töö ja pere – meie lood” üheks kaasautoriks ja sisuliseks toimetajaks. Targa Töö Ühingu alt on Ave koolitanud mitmeid erinevaid meeskondi nii era- kui avalikust sektorist. Lisaks omab Ave laialdasi kontakte erinevate ekspertide ja organisatsioonidega üle Euroopa. Ta on vastutanud välisekspertide kaasamise eest (alates lektori valiku protseduuridest kuni tänukirjadeni) Eestis toimuvatele kaugtöö teemalistele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele.

  Sirja Sulakatko: Aastast 2019 on Sirja tegev Targa Töö Ühingus arendusjuhina & konsultandina. Estonian Business Schoolis ja Turu Ülikoolis doktoriõppes olles on Sirja kaardistanud juhtivad teooriad ja parimad praktikad paindlike töövormide juurutamiseks organisatsioonides. Parimad praktikad reaalelust on Sirja kogunud kokku intervjueerides kogenud juhte, kelle meeskonnad opereerivad virtuaalselt sh.  Microsoft Netherlands, Deloitte, Helmes, Elisa AS, jne. Sirja on õpetanud digitaalajastu meeskonnatöö oskusi SA Estonian Business School Helsinki osakonnas magistriõppe tasemel. Samuti on ta arendanud virtuaalse meeskonnatöö oskusi virtuaalsetes rahvusvahelistes tudengimeeskondades läbi Turku Ülikooli ja Estonian Business Schooli vahelise koostöö. Sirjal on rahvusvaheline kootsimise sertifikaat, ning täna konsulteerib ja koolitab ta nii era- kui avaliku sektori organisatsioone  targa töö teemadel.

 • Projektid

  Targa töö ühing on koos oma koostööpartneritega osalenud mitmetes põnevates projektides:

  KAUGTÖÖ TEEMALISED VEEBISEMINARID 2020:

  Koostöös Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskusega viisime kevadel 2020 mitu kaugtöö teemalist veebiseminari, aitamaks juhtidel-töötajatel paremini kohaneda kaugtööst tulenevate väljakutsetega.

  KAUGTÖÖ KIIRABI 2020:

  Kui Covid-19 pandeemia aasta alguses Eestisse jõudis, ning paljud organisatsioonid kaugtööle sundis, ulatas Targa Töö Ühing kostöös Elisa Eestiga organisatsioonidele abikäe. Lõime Targa Töö Ühingu kodulehele kiirete küsimuste küsimuse võimaluse. Juhtimisalastele ja organisatoorsetele küsimustele vastasid Targa Töö Ühingu eksperdid ning tehnilise poole pealt Elisa spetisalistid.

  TÖÖTAJA-PRERESÕBRALIKE ETTEVÕTETE HINDAMINE 2017-…

  Alates 2017. aastast osalevad Targa Töö Ühingu liikmed Sotsiaalministeeriumi poolt kokku pandud hindamiskomisjonis, eesmärgiga kinnitada märgised Töötaja-ja Peresõbralikkuse programmis osalevate organisatsioonidele.

  KAUGTÖÖ MÄRGIS 2017-…

  Alates 2017. aastast annab Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgist. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Märgist on võimalik taotleda kord aastas ja osalema on oodatud kõik nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted. Kaugtöö Tegija märgise konkursi partnerid on Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE).

  GET ONLINE WEEK 2013-2017:

  Rahvusvahelise projekti “Get Online Week” raames toimus Eestis vlogide konkurss “Tark Youtuber”, eesmärgiga tõsta ja propageerida digipädevusi ja nutioskusi.

  E-EUROPE 2015:

  2015 a. viis Targa Töö Ühing ellu projekti E-europa, mille raames tutvustati Eesti noortele Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi kasutades selleks sotsiaalmeedia ja interneti abi.

  VÄLJAS TÖÖTAMISE PÄEV 2015-2016:

  Koostöös Microsoft Eestiga korraldas Targa töö ühing Väljas Töötamise Päevi.

 • Uuringud

  Targa töö ühingu eestvedamisel ja juhendamisel on tehtud mitmeid uuringuid ja analüüse nii kaugtöö kui targa töö teemal üldisemalt:

  ● 2020 kokkuvõte Kaugtöö Tegija Märgise konkursile laekunud ankeedidest
  ● 2020 koostöös EBS magistrandi Kerly Tosveliga läbi viidud uuring: “Kaugtöö korraldamine ja toetamine Eesti ettevõtetes” (pälvis parima magistritöö tiitli ülikooli sees)

 • Konsultatsioon

  Uuringud ja konsultatsioon:

  Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja paindlike töövormide süsteemsel rakendamisel.

  Paindlike töövormide (sh kaugtöö) läbimõeldud ja süsteemne rakendamine aitab tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Paindliku töö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse ja töötervishoiu osas.
  Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis paindlike töövormide kasutusele võtuks, ja kuidas kogu protsessi võimalikult valutult ellu viia. Samuti käime läbi paindlike töövormidega seotud riskid nii organisatsiooni, juhi, töötaja kui meeskonnatöö seisukohalt.
  Vaatame meie koolituspakette siit

Partnerid

Lisaküsimuste korral pöördu: info@smartwork.ee