Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes

Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes Sander Põllumäe, 2003 Sander Põllumäe magistritöö  “Kaugtöö rakendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes" käsitleb kaugtööd läbi avaliku sektori prisma. Autor märgib sissejuhatuses, et kuna kaugtööd puudutavas kirjanduses on pööratud vähe tähelepanu avalikule sektorile, soovib ta aidata kaasa riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste töökorralduse parandamisele kaugtöö võimaluste uurimise ja [...]

By | November 30th, 2010|Uuringud|0 Comments

Infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ning kaugtöö kasutuse mõju tööhõivele

Infotehnoloogia, telekommunikatsiooni ning kaugtöö kasutuse mõju tööhõivele Tellija: Sotsiaalministeerium, Ariko Marketing, 2002 Nimetatud uuring on senini ainus riiklikul tellimusel teostatud uuring Eestis, mis käsitleb kaugtöö temaatikat niivõrd laiahaardeliselt. Ülevaade koosneb kolmest osast. Põhiuuringu käigus küsitleti 300 ettevõtet kaugtöö kasutamise ja sellega seonduvate küsimuste kaardistamiseks. Lisaks viidi läbi kvaliteetuuring ehk süvaintervjuud loetud hulga ettevõtete juhtide või spetsialistidega. [...]

By | November 30th, 2010|Uuringud|0 Comments

Kaugtöö avalikus halduses

Kaugtöö avalikus halduses Raport Peaministri büroole, 2000 2000. a. koostas haldusreformi töörühm raporti peaministri büroole “Kaugtöö avalikus halduses”. Ülevaade käsitleb kaugtöö kui töömeetodi kasutamisvõimalusi riigi haldusjuhtimise korraldamisel. Aruanne otsib vastust küsimustele, kuidas ja mis eesmärgil rakendada kaugtööd Eestis. Kaugtöö kasutamise tulemustena nähakse halduskulude vähendamist, riigitöötajate tööjõubaasi laiendamist, ametnikkonna motiveerituse, isikliku vastutuse ja efektiivsuse suurendamist ning [...]

By | November 29th, 2010|Uuringud|0 Comments

Maaleht: Uusmaakat ahvatledes

Autor: Kadri Seeder, Eesti Kaugtöö Ühingu eestvedaja 19. november 2010 Maaleht Me vajame uusmaaka manifesti – selline mõte jäi kõlama mõni aeg tagasi Paides peetud kaugtöö inspiratsioonipäeval. Siis teaksid kohalikud omavalitsused, mida uusmaakad ootavad. “Uusmaakas” tähendab maale kolinud linnainimest. Olles ise aasta tagasi päriselt maale kolinud ja suheldes läbi Kaugtöö Ühingu võrgustiku paljude teiste uusmaakatega, [...]

By | November 20th, 2010|Kaugtöö meedias|0 Comments

Kaugtöö rakendamine organisatsioonis

Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja kaugtöö süsteemsel rakendamisel. Kaugtöö läbimõeldud ja süsteemne rakendamine võib tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Kaugtöö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse [...]

By | November 15th, 2010|Koolitused|0 Comments

Researhes

Telework 2011: A Special Report from WorldatWork Kaugtöö levikut ja praktikaid Ameerikas vaatlev uuring toob välja, et regulaarselt kaugtöö tegevate inimeste hulk on viimasel ajal langenud. Ilmselt on selle põhjuseks tööturul toimunud muutused: suurenenud tööpuudus ja inimeste ebakindlus oma töö säilimise osas.   Kaugtöö potentsiaalne kasutus ettevõtetes Uuringuraport Autor: Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR Tallinn 2011 [...]

By | November 15th, 2010|English|0 Comments

Uuringud

Töövahendite kasutamine mobiilseks töötamiseks Novembris 2013  Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu ja Microsofti koostöös läbiviidud tööandjate ja töövõtjate küsitlus uuris töövahendite ja tarkvaraliste lahenduste kasutamist mobiilsel töötamisel.  Lühiülevaade peamistest tulemustest Slaidid Töökorraldus organisatsioonides ja iseseisvalt töötamine 2013 Kevadel 2013 Palgainfo Agentuuri, Targa töö ühingu, Microsofti ja CPD poolt läbiviidud tööandjate ja töövõtjate küsitlus uuris töökorralduse paindlikkuse ja [...]

By | November 15th, 2010|Avalehe tekstid|0 Comments

Seisukohad

Targa Töö Ühing peab oluliseks: Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt. Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus ning kus töö tegemise aeg ja koht valitakse selle järgi, kus see on kõige tulemuslikum. Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus [...]

By | November 15th, 2010|Avalehe tekstid|0 Comments

Kaugtöö ühing moodustas töögrupid ühingu tugevdamiseks ja kaugtöökeskuste toetamiseks

6. novembril 2010 pidas Kaugtöö Ühing üldkoosolekut, kus tehti kokkuvõte 2010 aastal tehtust ja kavandati plaane järgmiseks aastaks. Kaugtöö Ühingu tugevdamiseks ja kaugtöökeskuste toetamiseks moodustati neli töögruppi: Avalike teenuste töögrupp, mille peamiseks ülesandeks on aidata kaasa avalike teenuste pakkumisele läbi kohalike kaugtöökeskuste. Töövahenduse töögrupp, mis hakkab koordineerima tööjõu kompetentside kaardistust piirkonnas, tööjõu andmebaasi moodustamist ning [...]

By | November 11th, 2010|Uudised|0 Comments