Launching of a network of telework centres to promote employment of risk groups

Mission & Objectives In 2009 the Smart Work Association and its partners launched an ongoing project "The development of a network of (tele)work centres to support risk groups in entering the labour market and employment". The project's aim was to improve the employment and individual development opportunities of risk groups in rural areas and small [...]

By | December 20th, 2010|English|0 Comments

Kaugtöökeskuste võrgustiku arendamise projekt

Projekt: "Riskirühmade tööturule sisenemist ja töötamist toetavate kaugtöökeskuste võrgustiku arendamine" aitas luua oskusteabe baasi ja praktika kaugtöökeskuste asutamiseks ja majandamiseks.  Projekti eesmärk oli parandada riskirühmade töötamise ja enesetäiendamise võimalusi piirkondlike kaugtöökeskuste võrgustiku käivitamise ning paindliku töökorralduse laiema leviku tulemusena. Kaugtöökeskuste eestvedajate koolitamine. Projekti raames leiti üle Eesti kaugtöökeskuste potentsiaalsed eestvedajad ja kaasati nad spetsiaalsesse koolitusprogrammi. Koolituse käigus [...]

By | December 20th, 2010|Projektid|0 Comments

Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaal

Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaal Autorid: Sten Anspal, Epp Kallaste 2010. aastal viis Rakendusuuringute Keskus CENTAR Eesti Kaugtöö Ühingu tellimusel läbi uuringu Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaali kaardistamiseks. Uuringu käigus kaardistati Eesti internetipunktides kaugtööks vajaliku tehnilise ja toetava infrastruktuuri olemasolu, seisukord ja kasutamistingimused; selgitati välja, millised internetipunktid praegu toimivad kaugtöö tegemise kohtadena; kirjeldati kaugtöö tegemise iseloomu ja [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Management Challenges Arising from the Use of Virtual Work

Management Challenges Arising from the Use of Virtual Work Baltic Journal of Management, Vol 4. No.1, pp. 80-93. Gerda Mihhailova Artikkel räägib virutaalsete meeskondade tööst, kus grupp inimesi, kes asuvad erinevates kohtades, teevad tööd ühiste eesmärkide saavutamiseks, kasutades selleks info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaid (IKT). Sellistes meeskondades töötamine ja nende juhtimine nõuab nii töötajatelt kui tööandjatelt [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Virtual work and its challenges and types

Virtual work and its challenges and types The Business Review Cambridge, Vol.12, No.2, pp. 96-103 Gerda Mihhailova, Kandela Õun, Kulno Türk (Tartu Ülikool) Artikkel baseerub 323-lt organisatsioonilt kogutud andmetel (vastajaid 3156) ja keskendub küsimustele, mis on seotud IKT-vahendite kasutamisega kommunikatsioonis ühiste eesmärkide saavutamisel ja koostööl. Uuringu tulemused näitavad, et virtuaaltööd kasutatakse üsna tihti, aga selleks kasutatavad [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Ettepanekud kaugtöö edendamiseks

Ettepanekud kaugtöö edendamiseks Eesti Kaugtöö Ühing 2008. a. suvel valmis MTÜ Arhipelaagi tellimusel Eesti Kaugtöö Ühingu raport "Ettepanekud kaugtöö edendamiseks". Raport toob välja peamised kitsaskohad kaugtöö edendamisel ning esitab ettepanekud kaugtöö edendamiseks.

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

“Kaugtöö tasuvuse analüüs ettevõttes OÜ WEB EXPERT”

 "Kaugtöö tasuvuse analüüs ettevõttes OÜ WEB EXPERT" Bakalaureusetöö, Aivar Koppas (Tallinn 2007) Tänapäeva ettevõtete töökorraldus on hoopis teistsugune, kui veel kümmekond aastat tagasi. Kui varasematel aegadel oli peamiseks töökohaks ettevõtte kontor, siis praegu otsitakse võimalusi, et töötajad ei oleks kontoriga nii tihedalt seotud. Kaks peamist põhjust selleks on kulude kokkuhoid ning töö efektiivsuse suurenemine. Suuremad [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Place of work and working condition

Place of work and working condition  Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, 2007 Nimetatud uuringu aruanne keskendub EL töötajate töötingimustele, kellel võib olla rohkem kui üks töötamise koht. Aruanne vaatab nende töötajate tervise ja turvalisuse riske. Samuti analüüsitakse töökorralduslike küsimusi, nagu autonoomsust, juhtimist, võimalikke probleeme seoses isolatsiooni sattumisega, samuti seoseid nõuetega tööle ja töötempole. Vaadeldakse ka tööajaga ning töö-ja [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive

Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive Choices & Balance, 2007 ESF EQUAL programmist rahastatud Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti "Choices & Balance" raames 2007. a. väljaantud raamat "Töö ja pere" annab ülevaate paindlikkuse mõistest töökorralduses, erinevate paindlike töövormide levikust, juriidilistest aspektidest paindlikkuse rakendamisel, väikelaste vanemate töötamisega seotud erinevatest küsimustest ning tööandjate suhtumisest paindlikult töötamisse.

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments