Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaal

Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaal Autorid: Sten Anspal, Epp Kallaste 2010. aastal viis Rakendusuuringute Keskus CENTAR Eesti Kaugtöö Ühingu tellimusel läbi uuringu Eesti avalike internetipunktide kaugtööpotentsiaali kaardistamiseks. Uuringu käigus kaardistati Eesti internetipunktides kaugtööks vajaliku tehnilise ja toetava infrastruktuuri olemasolu, seisukord ja kasutamistingimused; selgitati välja, millised internetipunktid praegu toimivad kaugtöö tegemise kohtadena; kirjeldati kaugtöö tegemise iseloomu ja [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Management Challenges Arising from the Use of Virtual Work

Management Challenges Arising from the Use of Virtual Work Baltic Journal of Management, Vol 4. No.1, pp. 80-93. Gerda Mihhailova Artikkel räägib virutaalsete meeskondade tööst, kus grupp inimesi, kes asuvad erinevates kohtades, teevad tööd ühiste eesmärkide saavutamiseks, kasutades selleks info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaid (IKT). Sellistes meeskondades töötamine ja nende juhtimine nõuab nii töötajatelt kui tööandjatelt [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Virtual work and its challenges and types

Virtual work and its challenges and types The Business Review Cambridge, Vol.12, No.2, pp. 96-103 Gerda Mihhailova, Kandela Õun, Kulno Türk (Tartu Ülikool) Artikkel baseerub 323-lt organisatsioonilt kogutud andmetel (vastajaid 3156) ja keskendub küsimustele, mis on seotud IKT-vahendite kasutamisega kommunikatsioonis ühiste eesmärkide saavutamisel ja koostööl. Uuringu tulemused näitavad, et virtuaaltööd kasutatakse üsna tihti, aga selleks kasutatavad [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Ettepanekud kaugtöö edendamiseks

Ettepanekud kaugtöö edendamiseks Eesti Kaugtöö Ühing 2008. a. suvel valmis MTÜ Arhipelaagi tellimusel Eesti Kaugtöö Ühingu raport "Ettepanekud kaugtöö edendamiseks". Raport toob välja peamised kitsaskohad kaugtöö edendamisel ning esitab ettepanekud kaugtöö edendamiseks.

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

“Kaugtöö tasuvuse analüüs ettevõttes OÜ WEB EXPERT”

 "Kaugtöö tasuvuse analüüs ettevõttes OÜ WEB EXPERT" Bakalaureusetöö, Aivar Koppas (Tallinn 2007) Tänapäeva ettevõtete töökorraldus on hoopis teistsugune, kui veel kümmekond aastat tagasi. Kui varasematel aegadel oli peamiseks töökohaks ettevõtte kontor, siis praegu otsitakse võimalusi, et töötajad ei oleks kontoriga nii tihedalt seotud. Kaks peamist põhjust selleks on kulude kokkuhoid ning töö efektiivsuse suurenemine. Suuremad [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Place of work and working condition

Place of work and working condition  Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond, 2007 Nimetatud uuringu aruanne keskendub EL töötajate töötingimustele, kellel võib olla rohkem kui üks töötamise koht. Aruanne vaatab nende töötajate tervise ja turvalisuse riske. Samuti analüüsitakse töökorralduslike küsimusi, nagu autonoomsust, juhtimist, võimalikke probleeme seoses isolatsiooni sattumisega, samuti seoseid nõuetega tööle ja töötempole. Vaadeldakse ka tööajaga ning töö-ja [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive

Töö ja pere: paindlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive Choices & Balance, 2007 ESF EQUAL programmist rahastatud Tööandjate Keskliidu ja partnerite projekti "Choices & Balance" raames 2007. a. väljaantud raamat "Töö ja pere" annab ülevaate paindlikkuse mõistest töökorralduses, erinevate paindlike töövormide levikust, juriidilistest aspektidest paindlikkuse rakendamisel, väikelaste vanemate töötamisega seotud erinevatest küsimustest ning tööandjate suhtumisest paindlikult töötamisse.

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments

Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina

Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina Kaupo Rebane, 2004 Kaupo Rebase magistritöö “Kaugtöö töötajate motiveerimise vahendina (võimaluste analüüs AS EMT näitel)” eesmärgiks oli uurida, kas kaugtöövõimaluste rakendamine võimaldab täiendavalt motiveerida personali ilma lisakuludeta ettevõttele. Töö esimeses osas käsitletakse kaugtöö üldiseid konteptsioone. Puudutatakse kaugtöö definitsioone ja liike, sellega kaasnevaid arusaamu ja suhtumisi ning kaugtööd mõjutavaid tegureid, aga ka [...]

By | December 1st, 2010|Uuringud|0 Comments