Naistele suunatud ümberõppeprogramm “Women in Tech | Telia” annab vajalikud teadmised ja oskused alustamaks karjääri IT-s

Koolitusprogrammi lühikirjeldus

KANDIDEERIMINE ON SULETUD NING HILINEJAID VASTU EI VÕETA.

Koolitusprogramm on tasuta ja kestab kokku 5 kuud (september 2022-jaanuar 2023). Programmi iseloomustab paindlikkus ehk isesisesva õppe osa saab läbi endale sobival ajal. Kontaktõppes on võimalik osaleda nii kohapeal kui virtuaalselt (v.a. esimene kohtumise päev, kui palume kõigil kohal olla Telia Tallinna kontoris aadressil Mustamäe tee 3). Programmi läbimise järel on võimalik asuda tööle ühest kolmest suunast: a) andmeanalüütik, b) UX disainer, c) IT projektijuht.

Programmi sihtrühmaks Eestis elavad naised, kes on:

 • hiljuti kaotanud töö ning neil on raske leida tööd sektoris, kus nad on siiani töötanud;
 • olnud pikalt lastega kodus ja ei tunne end enam töörul piisavalt konkurentsivõimelisena;
 • huvitatud uutest karjäärivõimalustest, mida pakub IT valdkond, kuid ei saa endale kulukaid või päevases õppes ümberõppe võimalusi lubada.

Programm koosneb:

 • iseseisvast õppest e-õppe platvormil Coursera (maht ca 200h), mis annab vajalikud teadmised ja oskused, et asuda tööle: a) andmeanalüütikuna, b) UX disainerina, c) projektijuhina IT valdkonnas. Iseseisev õpe toimub inglise või vene keeles.
 • seminaridest, mis toimuvad kohapeal (võimalusega osaleda virtuaalselt)  ja suurendavad osalejate oskusi suhtlemise, kaugtöö, virtuaalse meeskonnatöö ning karjääriplaneerimise vallas. Kontaktõpe toimub eesti keeles.
 • praktikast või edasiõppimisest IT suunal.

Kandideerimisel tuleb osalejatel täita Google Forms küsimustik, kus kandideerija:

 1. lisab lingi oma LinkedIn CV-le;
 2. laadib üles motivatsioonikirja;
 3. lahendab näidisülesande (inglise või vene keeles).

Kandeerimisel palun arvestada, et esimene kohtumine toimub 02. 09. 2022 kell 13.00-17.00 ja esimesel kohtumisel on kohustuslik olla kohal Telia kontoris Tallinnas. Edasised kohtumised toimuvad reedeti kuupäevadel 23.09, 14.10, 04.11, 25.11, 16.12, ning kestavad samuti orienteeruvalt 13-17.00. Edasistel kohtumistel on võimalik osaleda virtuaalselt, kuid osalus on samuti kohustuslik.

 

Kandideerijatelt eeldame:

 • Tehniliste vahendite olemasolu (st. arvuti ja internetiühendus).
 • IT baasoskused (sh otsingumootorite ja Wordi kasutusoskus). Tegemist on n.ö. tavakasutaja tasemega ja me ei eelda varasemat haridust või töökogemust IT valdkonnas.
 • Eesti keele oskus suhtlustasandil. Lisakoolitused ja kogu suhtlus koolitusprogrammi vedajate ja osalejate vahel toimub Eesti keeles.
 • Inglise või vene keele oskus tasemel, mis võimaldab veebipõhise kursuse Courseras läbida iseseisvalt. Kas siin ei eeldata varasemat erialase sõnavara olemasolu.
 • Valmisolek iseseivaks õppimiseks.
 • Valmisolek katsetada uusi IT platvorme, koos töötamise viise ning teha meeskonnatööd teiste õppijatega.

Programmis on kohti 50-le osalejale.

Õppekava

Koolitusprogrammi nimetus: “Women in Tech | Telia”

Koolitusprogrammi maht: 17 EAP, mis sisaldab ca 200h õppimist e-kursusel, 20h kontaktõpet, 40h iseseisvat tööd ja min 80h praktikat).

Koolitusprogrammi õppekava kood ja nimetus: 0612 Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühm

Õpiväljundid:

Koolitusprogrammi läbinu:

 • lahendab IT-alaseid ülesandeid lähtudes ameti- ja organisatsioonispetsiifikast (näiteks andmeanalüütikuna, UX disainerina jne);
 • orienteerub IT valdkonna karjäärivõimaluste seas;
 • on teadlik efektiivse meeskonnatöö, kaugtöö ja digisuhtluse parimatest praktikatest;
 • oskab välja tuua oma tugevused CV-s ja motivatsioonikirjas.

Koolituse läbimise aeg ja töömaht tundides:

Koolitusprogramm kestab 6 kuud ning programm koosneb järgnevatest õppevormidest ja mahtudest:

 1. 15.09 – 16.12.2022: iseseisev õppimine Courseras inglise või vene keeles 
 2. 15.09 – 16.12.2022: veebinarid ja kodutööd iseseisvalt ja grupis ning 01.01-31.01.2023: Telia poolt antud praktiliste ülesannete lahendamine.
 3. 01.02.2023- …: praktika või edasiõppimine endale sobival ajal ja vormis 

Õppemoodulid:

Koolitusprogramm koosneb kolmest moodulist. Esimese ja teise mooduli läbimine toimub paralleelselt, kolmas moodul (st. praktika/edasiõppimine) läbitakse üldjuhul kõige viimasena, kuid sellega võib alustada ka kursuse ajal.

 

I moodul: vajalikud teadmised ja oskused andmeanalüütiku, UX disaineri või projektijuhi tööks  (10 EAP,  ca 200h iseseisvat tööd)

Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad iseseisvalt Coursera kursuse, mis annab vajalikud teadmised ja oskused ühele ülevalpool mainitud rollidest. Andmeanalüütiku, UX disaineri ja projektijuhi kursuse kirjeldustega saab tutvuda SIIN. Veebikursuse läbinu:

 • lahendab IT-alaseid ülesandeid lähtudes ameti- ja organisatsioonispetsiifikast (näiteks andmeanalüütikuna, UX disainerina, IT projektijuhina);

II moodul: Töötamine IT valdkonnas  (3  EAP, ca 20h kontaktõpet ja ca 40h iseseisvat tööd):

Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad Eestis kohapeal toimuva kontakt- (või kaug-) õppe, mille raames arendatakse järgmisi teadmisi ja oskusi:  IT roll ettevõtetes, digitaalne kirjaoskus, produktiivsuse saavutamine kaugtööl, meeskonnatöö põhialused ja karjääriplaneerimine. Kontaktõppepäevad toimuvad reedeti (02.09, 23.09, 14.10, 04.11, 25.11, 16.12)  Telia Tallinna kontoris võimalusega liituda interneti vahendusel.

Kontaktõppe läbinu:

 • orienteerub IT valdkonna karjäärivõimaluste seas;
 • on teadlik efektiivse meeskonnatöö, kaugtöö ja digisuhtluse parimatest praktikatest
 • oskab välja tuua oma tugevused CV-s ja motivatsioonikirjas.

III moodul: Praktika ja/või edasiõppimine (min 4 EAP ehk 80h, kuid võib kesta kauem ja olla suuremas mahus)

Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad praktika, mis võimaldab neil õpitut ellu viia ettevõttes/organisatsioonis. Praktika asemel on lubatud läbida ka mõni täiendav IT-alane kursus. Praktika ja/või edasiõppimise võimalus tuleb osalejal leida endale ise. Meie toetame omalt poolt sellega, et jagame infot võimalikest praktika/töö ja edasiõppimise võimalustest ning viime läbi karjäärialaseid koolitusi (kuidas orienteeruda IT maailmas, kuidas luua tugev CV jm). 

Praktika läbinu:

 • Lahendab IT-alaseid ülesandeid ameti- ja organisatsioonispetsiifikast lähtudes.

Õppekeskkond: Õppimine toimub kaasaegses ning toetava õhkkonnaga õpikeskkonnas. Õppijad moodustavad väiksemad õpperühmad ning saavad ca kord nädalas kokku (füüsiliselt või virtuaalselt) vahetades kogemusi ja uusi teadmisi. Lisaks on õppijatele loodud õppekeskkonnad kaasaegseid IT platvorme kasutades (Slack, Google Drive), kus saab omavahel jooksvat infot vahetada. Õppijatel on võimalik saada tehnilist ja sisulist tuge nii Coursera poolt loodud foorumites kui teiste õppijate käest.

Õppetasu: Koolitusprogrammiga liitudes on Coursera kursus ja kõik muud koolitused osalejale tasuta – tingimusel, et õppija täidab õppekava täies mahus. Esimese 30 päeva jooksul peale kursuse algust saab kursusel osalemisest loobuda ning loovutada oma koht seeläbi ootejärjekorras olevale inimesele. Kui osaleja loobub kursusest peale 30 päeva möödumist alates kursuse algusest võime küsida osalejalt leppetrahvi.

 

Koolitusprogrammi raames ei hüvitata sõidu- ja majutuskulusid. 

Kursusel osalejatega sõlmime hea tahte lepingu, milles mõlemad osapooled kinnitavad, et täidavad oma kohustusi. St. õppija kinnitab, et läbib programmi ette antud mahus ja programmi elluviija kinnitab, et viib ellu lubatud tegevused: lisaseminarid, tugi praktika/edasiõppimise leidmisel, väljastab tõendi kursuse lõpus jm.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolitusprogrammi lõpetajatele väljastatakse tõend, kus on välja toodud läbitud moodulid ja mahud (EAP-d).

Programmist välja arvamise kord: Targa Töö Ühingul on koostöös Teliaga õigus programmist välja arvata isikud, kes ei ole:

 • Coursera registreerimise lingi abil end registreerinud 2 nädala jooksul alates lingi kättesaamisest;
 • olnud aktiivne Coursera platvormil 30 päeva jooksul;
 • ilmunud koolituspäevale ning ei ole sellest koolitajat eelnevalt informeerinud.
 • ei ole muul moel koostööaldis (ei vasta kirjadele, ei suhtle oma õpigrupiga jm).

Täienduskoolituse õppekava, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Käesoleva õppekava loomisel on võetud aluseks täienduskoolituse standardit.

Käeoleva koolitusprogrammi koolitajatel on:

 • Kõrgharidus või vähemalt 5 aastat kogemust koolitajana
 • Töökogemus antud teemal, või kogemus antud või lähedalt seotud teemal koolitamises eelneva 60 kuu jooksul

Koolituse õppekeskkond (sh ruumid, kui peaks toimuma füüsilised kohtumised) vastavad kõigile kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele ja määrustele.

 

Tõendi väljastamine:

Targa Töö Ühing väljastab kõigile koolitusel osalenutele elektroonsed tõendid, tõendamaks seda, et osaleja on koolituse edukalt läbinud. Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on: 

1) ühe kolmest Coursera kursuse läbimist tõendav sertifikaat; 

2) osalemine vähemalt 80% toimunud kohtumistel ning iseseisva töö tegemine 80% ulatuses;

3) praktikakoha või täiendõppe kursuse olemasolu kursuse lõpuks.

Praktika

Praktikakoht tuleb osalejal leida endale ise. Meie toetame omalt poolt praktikapartnerite leidmisega ning karjäärialaste koolitustega (kuidas orienteeruda IT maailmas, kuidas luua tugev CV jne).

Praktika asemel on aksepteeritud ka lisa- või täiendkoolitusele õppima asumine peale Women in Tech | Telia kursuse läbimist (või samal ajal). Lisakoolituse/kursuse valiku puhul eeldame, et kursus aitab osalejal alustada karjääri IT vallas.

Lisainfo

Jooksvat infot koolituse kohta leiab Targa Töö Ühingu kodulehel ja Facebooki grupis. Lisaküsimuste korral palun pöörduda julgelt programmijuhi poole: Marleen Rootamm, marleen@smartwork.ee.

Projektile annavad hoo: Telia, INCO, Google.org & Coursera

Programmi elluviija: Targa Töö Ühing.

Infokiri

Ole esimene, kes kuuleb meie uutest ümberõppeprogrammidest.

PANEN END KIRJA

Programmi toetab: