Naistele suunatud ümberõppeprogramm “Work In Tech” annab vajalikud teadmised ja oskused alustamaks karjääri IT-s

Koolitusprogrammi lühikirjeldus

2023 programmi kandideerimine 10.02-24.02. Programmi ja kandideerimise info meie uuel ümberõppe programme koondaval kodulehel.

Koolitusprogramm on tasuta ja kestab 10 kuud. Programmi iseloomustab paindlikkus ehk seda saab läbi endale sobival ajal. Programmi läbimise järel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele – nt.  IT alane (kliendi)tugi, tõrkeotsing, võrguprotokollide spetsialist,  pilvandmetöötluse spetsialist, küberturbespetsialist jms.

Programmi sihtrühmaks Eestis elavad naised, kes:

 • on hiljuti kaotanud töö ning neil on raske leida tööd sektoris, kus nad on siiani töötanud;
 • on olnud pikalt lastega kodus;
 • või on lihtsalt huvitatud uutest karjäärivõimalustest, mida pakub IT valdkond.

Programm koosneb:

 • iseseisvast õppest e-õppe platvormil Coursera (maht ca 153h), mis annab vajalikud teadmised ja oskused IT tugispetsialisti tööks;
 • lisakoolitustest, mis toimuvad virtuaalselt ja suurendavad osalejate oskusi suhtlemise, kaugtöö, virtuaalse meeskonnatöö ning karjääriplaneerimise vallas;
 • praktikast, mille kestvus on minimaalselt 2 nädalat.

Kandideerimisel tuleb osalejatel täita Google Forms küsimustik, kus kandideerija:

 1. lisab lingi oma CV-le, mis asub LinkedInis;
 2. laadib üles motivatsioonikirja;
 3. lahendab näidisülesande (inglise või vene keeles).

Mina võin kindlalt väita, et ilma selle programmita [...] poleks ma seal, kus olen praegu. Peale Work in Tech programmi jätkan töötamist infoturbe müügikonsultandina väga toredas firmas, milleks on BCS.

Maris, 2021 lennu lõpetaja

Peale programmi lõppu kandideerisin Teliasse praktikale. Juhtus aga nii, et just minu praktikale asumise ajaks vabanes neil töökoht, ning siis pakuti mulle juba tööd. Võtsin vastu pakkumise asuda suurkliendi klienditoe spetsialisti ametikohale.

Anu, 2021 lennu lõpetaja

Programmi lõpus olin 2-kuud praktikal BCS-is ja peale seda asusin tööle Helmesesse Juunior IT-toe spetsialisti ametikohale.

Liina, 2021 lennu lõpetaja

Õppekava

Koolitusprogrammi nimetus: “Work In Tech”

Koolitusprogrammi maht: 22 EAP = 195 a/h iseseisvat tööd, 30 a/h auditoorset tööd ning 405 a/h praktikat

Koolitusprogrammi õppekava kood ja nimetus: 0612 Andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühm

Õpiväljundid:

Koolitusprogrammi läbinu:

 • lahendab IT-alaseid ülesandeid lähtudes ameti- ja organisatsioonispetsiifikast (näiteks IT-toe spetsialistina);
 • orienteerub IT valdkonna karjäärivõimaluste seas;
 • on teadlik efektiivse klienditeeninduse, kaugtöö ja kirjaliku suhtluse peamistest alustaladest.

Koolituse läbimise aeg ja töömaht tundides:

Koolituse läbimine võtab umbes kümme kuud ning programm koosneb järgnevatest õppevormidest ja mahtudest:

 1. iseseisev töö endale sobiva ajal (ca 7 EAP = 195 a/h)
 2. virtuaalsed kohtumised kindlatel aegadel (ca 1 EAP = 30 a/h)
 3. praktika endale sobival ajal ja vormis (min 2 nädalat, kuid soovitatavalt 2 kuud ehk 405 a/h)

Õppemoodulid:

Koolitusprogramm koosneb kolmest moodulist. Esimese ja teise mooduli läbimine toimub paralleelselt, kolmas moodul (st. praktika) läbitakse kõige viimasena.

I moodul: Töötamine IT-tugispetsialistina (7 EAP, 195 a/h iseseisvat tööd)

Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad iseseivsalt Coursera kursus IT Support Specialist. Veebikursuse läbimise aja ja intensiivsuse saab õppija ise valida – st. kursust on võimalik läbida töötamise ja perekohustuste kõrvalt. Keskmiselt kulub kursuse läbimiseks osalejatel 2-6 kuud.

Veebikursus koosneb viiest alamoodulist:

 1. Technical Support Fundamentals
 2. The Bits and Bytes of Computer Networking
 3. Operating Systems and You: Becoming a Power User
 4. System Administration and IT Infrastructure Services
 5. IT Security: Defense against the digital dark arts

Veebikursuse läbinu:

 • tuvastab kliendi või lõppkasutaja IT alaste probleemide juurpõhjused  ja otsib neile lahendusi;
 • tunneb IT-toe peamisi alustalasid, sh arvutite ühendamine, wifi ühenduste loomine, programmide installimine, võrguturve jne.
 • kasutab programme sh Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface, Binary Code jms.

II moodul: Töötamine IT valdkonnas (1  EAP, 30 a/h virtuaalseid kohtumisi):

Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad Eestis kohapeal toimuva kontakt- (või kaug-) õppe, mille raames arendatakse järgmisi teadmisi ja oskusi:  IT roll ettevõtetes, digitaalne kirjaoskus, produktiivsuse saavutamine kaugtööl, klienditeeninduse põhialused ja karjääriplaneerimine. Kontaktõppepäevad toimuvad 1 kord kuus Tallinnas võimalusega liituda interneti vahendusel.

Kontaktõppe läbinu:

 • orienteerub IT valdkonna karjäärivõimaluste seas;
 • on teadlik efektiivse klienditeenidnuse, kaugtöö ja kirjaliku suhtluse peamistest alustaladest;
 • oskab välja tuua oma tugevused CV-s ja motivatsioonikirjas.

III moodul: Praktika (min 3 EAP ehk 80h)

Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad  praktika, mis võimaldab neil õpitut ellu viia  ettevõttes/organisatsioonis. Praktika minimaalne kestvus on 3 EAP-d (80h ehk ca 2 nädalat)

Praktika läbinu:

 • Lahendab IT-alaseid ülesandeid ameti- ja organisatsioonispetsiifikast lähtudes.

Õppekeskkond: Õppimine toimub kaasaegses ning toetava õhkkonnaga õpikeskkonnas. Õppijad moodustavad väiksemad õpperühmad ning saavad aeg-ajalt kokku vahetades kogemusi ja uusi teadmisi. Lisaks on õppijatele loodud õppekeskkonnad kaasaegseid IT platvorme kasutades (Facebook, Google Drive), kus saab omavahel jooksvat infot vahetada. Õppijatel on võimalik saada tehnilist ja sisulist tuge nii Coursera poolt loodud foorumites, kui Targa Töö Ühingu poolt pakutud tuutori käest.

Õppetasu: Koolitusprogrammiga liitudes on Coursera kursus ja kõik muud koolitused osalejale tasuta. Koolitusprogrammi raames ei hüvitata sõidu- ja majutuskulusid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolitusprogrammi lõpetajatele väljastatakse tõend, kus on välja toodud läbitud moodulid ja mahud (EAP-d).

Programmist välja arvamise kord: Targa Töö Ühingul on õigus programmist välja arvata isikud, kes ei ole:

 • Coursera registreerimise lingi abil end registreerinud 2 nädala jooksul alates lingi kättesaamisest;
 • olnud aktiivne Coursera platvormil 30 päeva jooksul;
 • ilmunud koolituspäevale ning ei ole sellest koolitajat eelnevalt informeerinud.

Täienduskoolituse õppekava, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Käesoleva õppekava loomisel on võetud aluseks täienduskoolituse standardit.

Käeoleva koolitusprogrammi koolitajatel on:

 • Kõrgharidus või vähemalt 5 aastat kogemust koolitajana
 • Kogemus antud või lähedalt seotud teemal koolitamises eelneva 60 kuu jooksul

Koolituse õppekeskkond (sh ruumid, kui peaks toimuma füüsilised kohtumised) vastavad kõigile kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele ja määrustele.

Tõendi väljastamine:

Targa Töö Ühing väljastab kõigile koolitusel osalenutele elektroonsed tõendid, tõendamaks seda, et osaleja on koolituse edukalt läbinud. Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on: 1) Coursera “Google IT Support Specialist” kursuse läbimist tõendav sertifikaat, 2) oslaemine vähemalt 80% toimunud kohtumistel ning iseseisva töö tegemine 80% usalutuses; 3) praktikakoha või täiendõppe kursuse olemasolu Work In Tech kursuse lõpuks.

Praktika

Praktikakoht tuleb osalejal leida endale ise. Meie toetame omalt poolt praktikapartnerite leidmisega ning karjäärialaste koolitustega (kuidas orienteeruda IT maailmas, kuidas luua tugev CV jne).

Praktikapartneritena on meiega liitunud:

 • Telia
 • Riigi Infosüsteemide Amet
 • Kühne+Nagel IT Service Centre
 • Swedbank
 • Admirals
 • Eesti Energia
 • Stokker
 • WEB systems
 • Opus
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
 • Cleveron
 • Birkle IT
 • Eesti Energia
 • Taltech
 • BCS Itera AS
 • BCS Koolitus

Praktika asemel on aksepteeritud ka lisa- või täiendkoolitusele õppima asumine peale Work In Tech kursuse läbimist (või samal ajal). Lisakoolituse/kursuse valiku puhul eeldame, et kursus aitab osalejal alustada karjääri IT vallas.

Tingimused kandideerijale

Kandideerijatelt eeldame:

 • Tehniliste vahendite olemasolu (st. arvuti ja internetiühendus).
 • IT baasoskused (sh otsingumootorite ja Wordi kasutusoskus). Tegemist on n.ö. tavakasutaja tasemega ja me ei eelda varasemat haridust või töökogemust IT valdkonnas.
 • Eesti keele oskus suhtlustasandil. Lisakoolitused ja kogu suhtlus koolitusprogrammi vedajate ja osalejate vahel toimub Eesti keeles.
 • Inglise või vene keele oskus tasemel, mis võimaldab veebipõhise kursuse Courseras läbida iseseisvalt. Kas siin ei eeldata varasemat erialase sõnavara olemasolu.
 • Valmisolek iseseivaks õppimiseks.
 • Valmisolek katsetada uusi IT platvorme.

Kursuse läbimise tingimused

Osalejatel eeldame programmi läbimist 90% ulatuses. See tähendab, et osalejal tuleb:

 • läbida viie kuu jooksul kogu Coursera kursus täies mahus (ca 153h õppetööd),
 • osaleda enamikel virtuaalsetel kohtumistel (ette teatamisega ja mõjuval põhjusel on lubatud mõningatest ka puududa),
 • alustada praktikaga programmi lõpufaasis.

Kui osalejad täidavad eelmainitud tingimused on kursus neile tasuta. Esimese 30 päeva jooksul peale kursuse algust saab kursusel osalemisest loobuda ning loovutada oma koht seeläbi ootejärjekorras olevale inimesele. Kui osaleja loobub kursusest peale 30 päeva möödumist alates kursuse algusest võime küsida osalejalt leppetrahvi.

Kursusel osalejatega sõlmime hea tahte lepingu, mille tingimusi saab lugeda SIIT.

Lisainfo

Lisainfot koolitusprogrammi kohta leiad sellest PRESENTATSIOONIST, ning KORDUMA KIPPUVATEST KÜSIMUSTEST.

Lisaks saab kuulata:

Vene keelset tutvustust saab programmi kohta lugeda SIIT.

Facebookis toimunud infoseminari salvestus SIIN.

Jooksvat infot koolituse kohta leiab Targa Töö Ühingu kodulehel ja Facebooki grupis. Lisaküsimuste korral palun pöörduda julgelt programmijuhi poole: Marleen Rootamm, marleen@smartwork.ee.

Projektile annavad hoo: Inco Akadeemia, Google.org, Coursera, Sotsiaalministeerim, Töötukassa. Programmi elluviija on Targa Töö Ühing.

Infokiri

Ole esimene, kes kuuleb meie uutest ümberõppeprogrammidest.

Panen end kirja
Maris, 2021 lennu lõpetaja

Mina võin kindlalt väita, et ilma selle programmita [...] poleks ma seal, kus olen praegu. Peale Work in Tech programmi jätkan töötamist infoturbe müügikonsultandina väga toredas firmas, milleks on BCS.

Anu, 2021 lennu lõpetaja

Peale programmi lõppu kandideerisin Teliasse praktikale. Juhtus aga nii, et just minu praktikale asumise ajaks vabanes neil töökoht, ning siis pakuti mulle juba tööd. Võtsin vastu pakkumise asuda suurkliendi klienditoe spetsialisti ametikohale.

Liina, 2021 lennu lõpetaja

Programmi lõpus olin 2-kuud praktikal BCS-is ja peale seda asusin tööle Helmesesse Juunior IT-toe spetsialisti ametikohale.

Programmi toetab: