Täiskasvanute ümberõppeprogramm “Work In Tech”

Koolitusprogrammi eesmärk

Programmi läbimise järel on võimalik asuda tööle IT-oskusi nõudvatele ametikohtadele – nt.  IT alane (kliendi)tugi, tõrkeotsing, võrguprotokollide spetsialist,  pilvandmetöötluse spetsialist jms.

Koolitusprogrammi sihtrühm

Aastal 2021 on programmi sihtrühmaks Eestis elavad naised, kes on: näiteks hiljuti kaotanud töö, ning neil on raske leida tööd sektoris, kus nad on siiani töötanud; on olnud pikalt lastega kodus; või on lihtsalt huvitatud uutest karjäärivõimalustest, mida pakub IT valdkond.

 • Kandideerimise tingimused

  • Tehniliste vahendite olemasolu (st. arvuti ja internetiühendus);
  • IT baasoskused (sh otsingumootorite ja Wordi kasutusoskus). Tegemist on n.ö. tavakasutaja tasemega ja me ei eelda varasemat haridust või töökogemust IT valdkonnas.
  • Inglise või vene keele oskus tasemel, mis võimaldab veebipõhise kursuse iseseisvalt läbida. Kas siin ei eeldata varasemat erialase sõnavara olemasolu.
  • Valmisolek iseseivaks õppimiseks.
 • Koolitusprogrammi kirjeldus

  Koolituse raames läbivad õppijad umbes 10 jooksul koolitusprogrammi “Work in Tech” (22 EAP = 195 a/h iseseivsat tööd, 30 a/h auditoorset tööd ning 405 a/h praktikat), mis koosneb kolmest moodulist.

 • Õppeinfo

  Koolitusprogrammi läbinu:

  • Lahendab IT-alaseid ülesandeid ameti- ja organisatsioonispetsiifikast lähtudes
  • Orienteerub IT valdkonna karjäärivõimaluste seas
  • On teadlik efektiivse klienditeenidnuse, kaugtöö ja kirjaliku suhtluse peamistest alustaladest

  I moodul: Töötamine IT-tugispetsialistina (7 EAP, 195 a/h iseisevat tööd)

  Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad iseseivsalt Coursera kursus IT Support Specialist. Veebikursuse läbimise aja ja intensiivsuse saab õppija ise valida – st. kursust on võimalik läbida töötamise ja perekohustuste kõrvalt. Keskmiselt kulub kursuse läbimiseks osalejatel 2-6 kuud.

  Veebikursus koosneb viiest alamoodulist:

  1. Technical Support Fundamentals
  2. The Bits and Bytes of Computer Networking
  3. Operating Systems and You: Becoming a Power User
  4. System Administration and IT Infrastructure Services
  5. IT Security: Defense against the digital dark arts

  Veebikursuse läbinu:

  • Tuvastab kliendi või lõppkasutaja IT alaste probleemide juurpõhjused  ja otsib neile lahendusi;
  • Tunneb IT-toe peamisi alustalasid, sh arvutite ühendamine, wifi ühenduste loomine, programmide installimine, võrguturve, jne.
  • Kasutab programme sh Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface, Binary Code, jms.

  II moodul: Töötamine IT valdkonnas (1  EAP, 30 a/h auditoorset tööd):

  Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad  Eestis kohapeal toimuva kontakt- (või kaug-) õppe, mille raames arendatakse järgmisi teadmisi ja oskusi:  IT roll ettevõtetes; digitaalne kirjaoskus, produktiivsuse saavutamine kaugtööl, klienditeenduse põhialused ja karjääriplaneerimine. Kontaktõppepäevad toimuvad 1 kord kuus Tallinnas võimalusega liituda interneti vahendusel.

  Kontaktõppe läbinu:

  • Orienteerub IT valdkonna karjäärivõimaluste seas
  • On teadlik efektiivse klienditeenidnuse, kaugtöö ja kirjaliku suhtluse peamistest alustaladest
  • Oskab välja tuua oma tugevused CV-s ja motivatsioonikirjas

  III moodul: Praktika (15 EAP, 405 a/h praktikat orgranisatsioonis)

  Käesoleva mooduli raames läbivad õppijad  praktika, mis võimaldab neil õpitut ellu viia  ettevõttes/organisatsioonis. Praktika minimaalne kestvus on 10 EAP-d (405h ehk ci 2 kuud)

  Praktika läbinu:

  • Lahendab IT-alaseid ülesandeid ameti- ja organisatsioonispetsiifikast lähtudes.

  Õppekeskkond: Õppimine toimub kaasaegses ning toetava õhkkonnaga õpikeskkonnas. Õppijad moodustavad väiksemad õpperühmad ning saavad aeg-ajalt kokku vahetades kogemusi ja uusi teadmisi. Lisaks on õppijatele loodud õppekeskkonad kaasaegseid IT platvorme kasutades (Facebook, Google Drive), kus saab omavahel jooksvat infot vahetada. Õppijatel on võimalik saada tehnilist ja sisulist tuge nii Coursera poolt loodud foorumites, kui Targa Töö Ühingu poolt pakutud tuutori käest.

  Õppetasu: Koolitusprogrammiga liitudes on Coursera kursus ja kõik muud koolitused osalejale tasuta. Koolitusprogrammi raames ei hüvitata sõidu- ja majutuskulusid.

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

  Koolitusprogrammi lõpetajatele väljastatakse tõend, kus on välja toodud läbitud moodulid ja mahud (EAP-d).

  Programmi ajakava 2021: I ja II õppegrupp alustab Märtsis, III ja IV õppegrupp alustab Mais. Praktikaga saab alustada orienteeruvalt Septembris, kui Coursera kursus on läbitud. Kiiremad saavad praktikaga alustada ka varem.

 • Praktika

  Praktikaparneritena on meiega liitunud:

  • Telia
  • Riigi Infosüsteemide Amet
  • Kühne+Nagel IT Service Centre
  • Swedbank
  • Admirals
  • Eesti Energia
  • Stokker
  • WEB systems
  • Opus
  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
  • Cleveron
  • Birkle IT
  • Eesti Energia
  • Taltech
  • BCS Itera AS

  Oleme endiselt avatud koostööle praktikakohatde osas. Anna meile julgelt märku, kui sinu orgaisatsioonil on vaja lähitulevikus lisakäsi IT tugispetsialistide nöol. Omalt poolt pakume kandidaate, kes on:

  • kõrgelt motiveeritud
  • isesiesva õppimisoskusega
  • arengule suunatud
  • suurepärase suhtlemisoskusega
  • ning valmis alustama tööd IT tugisüksustes

  Kuula lisa Äripäeva saatest “Töö ja Palk”.

 • Lisainfo

  Jooksvat infot koolituse kohta leiab Targa Töö Ühingu kodulehel ja Facebooki grupis. Lisaküsimuste korral palun pöörduda julgelt: Sirja Sulakatko, sirja@smartwork.ee või Ave Laas, ave@smartwork.ee

  Registreerimine: Programmis osalemise soovi korral tuleb täita eelregistreerimise vorm SIINNB! Eelregistreerimine on avatud kuni 15.03.

  Peale eelregistreerimisvormi täitmist saadame valitud kanditaatidele väikese lisaülesande, mille alusel toimub lõplik valik programmi.

  Programmist välja arvamise kord: Targa Töö Ühingul on õigus programmist välja arvata isikud, kes ei ole:

  • coursera registreerimise lingi abil end registreerinud 2 nädala jooksul alates lingi kättesaamisest;
  • olnud aktiivne Coursera platvormil 30 päeva jooksul;
  • ilmunud koolituspäevale, ning ei ole sellest koolitajat eelnevalt informeerinud.

  Täienduskoolituse õppekava, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

  Käesoleva õppekava loomisel on võetud aluseks täienduskoolituse standardit.

  Käeoleva koolitusprogrammi koolitajatel on:

  • Kõrgharidus või vähemalt 5 aastat kogemust koolitajana
  • Kogemus antud või lähedalt seotud teemal koolitamises eelneva 60 kuu jooksul

  Koolituse õppekeskkond (sh ruumid) vastavad kõigile kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele ja määrustele.

  Projektile annavad hoo: Inco Akadeemia, Google.org, Coursera, Sotsiaalministeerim, Töötukassa. Programmi elluviija on Targa Töö Ühing

Lisaküsimuste korral pöördu: info@smartwork.ee