Me ei käi tööl,

me teeme tööd.

Tundub rumal küsida, et “miks tark töö?” – kõik tahavad ju targalt töötada. Paraku on Eestis veel küllalt ametikohti, kus olulised on “tagumiktunnid” ja mitte töö tulemus.

Targa Töö Ühing

Targa Töö Ühing on mittetulundusühing, kes loob ja viib ellu  infoseminare, koolitusi ja uuringuid eesmärgiga kasvatada Eesti tööturu paindlikkust ning konkurentsivõimet.

Targa töö all mõistame  töökorraldust, kus on arvestatud mõlema poole – tööandja ja töövõtja – vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Targa töökorralduse puhul valitakse töö aeg, koht ja viis vastavalt sellele, mis töö tulemuse seisukohalt kõige otstarbekam on. Targal töötajal on olemas teadmised ja oskused, mis vastavad tööturu vajadustele, ning võimaldavad paindlikult töötada (näiteks digipädevused, virtuaalse meeskonnatöö pädevused, jms). Olulised märksõnad meile on paindlikkus, töö- ja eraelu tasakaal, iseseisvus ja ettevõtlik suhtumine, samuti  oskuslik kaasaegsete IKT vahendite kasutamine.

Targa Töö Ühingus peame oluliseks:

 • Paindlike töösuhete arengut, kus töösuhte osapooled on võrdsed partnerid ja kõiki töövorme koheldakse seaduse mõttes võrdselt.
 • Targa töökorralduse laiemat kasutust, kus oluline on töö väljund ja tulemus, ning, kus töö tegemise aeg ja koht valitakse töö iseloomu järgi.
 • Inimeste potentsiaali kõige paremini ära kasutavat tööelu korraldust, kus inimestel on suurem vabadus oma töötamise aja, koha ja viisi valikul, samuti ka suurem vastutus töö tulemuse ja oma karjääri eest.
 • Kodanike pädevuste tõstmist, et nad saaksid osa võtta kaasagsest tööturust ja töökorraldusest.

Selleks, et arendada Eestis tööturu paindlikkust ning kaasaegseks tööks vajalike komeptentse töötajate seas:

 • Kogume kokku oskusteavet ning häid näiteid tarkade töövõtete poolest tipp-tasemel organisatsioonidelt nii Eestist kui maailmast.
 • Kasvatame teadlikust paindlike töövormide osas tunnustades kord aastas “Kaugtöö Märgisega” organisatsioone, kes juba rakendavad teadlikult ja targalt paindlike töövorme.
 • Konsulteerime ja viime läbi erinevaid koolitusi ja töötubasid paindlike töövormide teemal.
 • Viime ellu koolitusi ja ümberõppeprogramme, mis tõstavad kodanike digipädevusi ning konkurentsivõimet tööturul.

Inimesed

Targa Töö Ühing koondab enda alla mitmeid oma ala eksperte targalt töötamise teemadel (sh. virtuaalsete meeskondade juhtimine, pere-ja töötajasõbralikkus, kaasavate koosolekute läbiviimine, jne). Igapäevasel veavad Targa Töö Ühingu tegevusi Ave Laas ja Sirja Sulakatko.

Ave Laas: Aastast 2009 kuulub Ave Eesti Targa Töö Ühingu juhatusse (endine Kaugtöö Ühing). Ave on tegelenud ühingus peamiselt töö- ja pereelu ühitamise temaatikaga. Ta on esinenud konverentsidel ja viinud läbi koolitusi. Ta on raamatute “Töö ja pere – pandlik töökorraldus ja lastevanemate tööhõive” ning “Töö ja pere – meie lood” üheks kaasautoriks ja sisuliseks toimetajaks. Targa Töö Ühingu alt on Ave koolitanud mitmeid erinevaid meeskondi nii era- kui avalikust sektorist. Lisaks omab Ave laialdasi kontakte erinevate ekspertide ja organisatsioonidega üle Euroopa. Ta on vastutanud välisekspertide kaasamise eest (alates lektori valiku protseduuridest kuni tänukirjadeni) Eestis toimuvatele kaugtöö teemalistele koolitustele, seminaridele ja konverentsidele.

Sirja Sulakatko: Aastast 2019 on Sirja tegev Targa Töö Ühingus arendusjuhina & konsultandina. Estonian Business Schoolis ja Turu Ülikoolis doktoriõppes olles on Sirja kaardistanud juhtivad teooriad ja parimad praktikad paindlike töövormide juurutamiseks organisatsioonides. Parimad praktikad reaalelust on Sirja kogunud kokku intervjueerides kogenud juhte, kelle meeskonnad opereerivad virtuaalselt sh.  Microsoft Netherlands, Deloitte, Helmes, Elisa AS, jne. Sirja on õpetanud digitaalajastu meeskonnatöö oskusi SA Estonian Business School Helsinki osakonnas magistriõppe tasemel. Samuti on ta arendanud virtuaalse meeskonnatöö oskusi virtuaalsetes rahvusvahelistes tudengimeeskondades läbi Turku Ülikooli ja Estonian Business Schooli vahelise koostöö. Sirjal on rahvusvaheline kootsimise sertifikaat, ning täna konsulteerib ja koolitab ta nii era- kui avaliku sektori organisatsioone  targa töö teemadel.

Marleen RootammMarleen Rootamm liitus Targa Töö Ühinguga 2022 aastal Work In Tech projekti raames. Marleenil on magistrikraad formaalhariduse korralduses. Ta on olnud aktiivselt tegev nii formaalse kui mitteformaalse hariduse maastikul enam kui 8 aastat, koolitades nii noori kui täiskasvanuid. Marleenil on noorsootöötaja kvalifikatsioon. Erinevad rollid, millega Marleenil on kogemust: õpetamine ja koolitamine, õppekavade väljatöötamine, noorte- ja täiskasvanute tiimide vedamine, projektide juhtimine, ümberõppe- ja täiendõppeprogrammide elluviimine. Marleenil on kvantitatiivsete uuringute disaini ja elluviimise kogemus. Lisaks on ta töötanud erinevates Erasmus+ poolt rahastatud projektides: KA1, KA2 ja ka kohalikes projektides.

Projektid

Targa töö ühing on koos oma koostööpartneritega osalenud mitmetes põnevates projektides, mille eesmärgiks Eesti töömaailma paindlikumaks muutmine. 

Üheks läbivaks projektiks on Kaugtöö Tegija märgise konkurss, mida oleme läbi viinud juba 5 aastat. Kaugtöö Tegija märgise kampaania eesmärk on inspireerida ja tunnustada Eesti ettevõteid paindlike töövormide rakendamise juures. Sealjuures võtame igal aastal fookusesse ka mõne olulise kaugtööd puudutava teema, ning arutleme, seda ühiskonnas laiemalt.

Nii varasemate kui käesolevate projektidega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Uuringud

Lööme hea meelega kaasa paindlike töövorme puudutavates uuringutes. Omame kvalifikatsiooni ja vastavat kogemust eeskättt kvalitatiivsete uuringute läbiviimisel, ning poliitikasoovituste kujundamisel. Lisaks hoiame oma igapäeva tegevuste käigus silma peal uuematel teadusuuringutel, mis käsitlevad paindlike töövorme. Juhedame igal aastal 1-2 magistritööd paindlikke töövormide teemal.

Kaugtöö tegija märgis on meie enda poolt ellu kutsutud ja läbiviidud projekt, mille läbi kogume igal aastal infot ligi 50-st Eesti organisatsioonist, mõistmaks, mis on hetkel kõige olulisemad teemad, ning ka parimad praktikad kaugtööga seoses.

Targa töö ühingu eestvedamisel ja juhendamisel läbi viidud uuringutega saab täpsemalt tutvuda SIIN.

Tugi organisatsioonidele

Targa Töö Ühing pakub ettevõtetele jt organisatsioonidele nõustamist ja koolitust distantsilt töö korraldamisel ja paindlike töövormide süsteemsel rakendamisel.

Paindlike töövormide (sh kaugtöö) läbimõeldud ja süsteemne rakendamine aitab tõsta organisatsiooni töö- ja kuluefektiivsust ning parandada töötajate motivatsiooni ja lojaalsust. Paindliku töö juhuslik lubamine võib aga kaasa tuua tõrked meeskonnatöös, töö kvaliteedi languse, osade töötajate tõrjutuse ja motivatsioonilanguse, samuti kasvavad riskid andmete turvalisuse ja töötervishoiu osas.
Koolituse ja nõustamise käigus aitame läbi mõelda, millised võimalused on organisatsioonis paindlike töövormide kasutusele võtuks, ja kuidas kogu protsessi võimalikult valutult ellu viia. Samuti käime läbi paindlike töövormidega seotud riskid nii organisatsiooni, juhi, töötaja kui meeskonnatöö seisukohalt.

Uuri lähemalt SIIT.

Koolitused eraisikutele

Targa Töö Ühingul on täiskasvanukoolituse luba, mille alusel viime ellu täiend- ja ümberõppe koolitusi erasikutele. Eeskätt on meie ümberõppekoolitused seotud IT ja digiteemadega. Viimase kahe aasta suurim ümberõppeprojekt on Google.org ja INCO toel ellu kutsutud naistele suunatud ümberõppeprogramm”Work In Tech”, millega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Õppekorralduse alused

Kehtivad alates 02.02.2022

1.      Üldsätted

1.1.  Targa Töö Ühing (edaspidi „Ühing“) on mittetulundusühing, mille eesmärk on tõsta:

– Eesti organisatsioonides töötavate juhtide ja töötajate (edaspidi „organisatsioonid“) oskusi ja teadmisi rakendamaks paindlike tööviise (kohapaindlik töö, ajapaindlik töö, lepingupaindlik töö, funktsionaalselt paindlik töö, jt).

– Eesti elanike (edaspidi „üksikisikud“) digipädevusi, et elanikud saaksid paremini hakkama igapäevaste ülesannetega (näiteks e-teenuste kasutamine), ning oleksid konkurentsivõimelisemad tööturul.

1.2. Õppetöö viiakse läbi kas:

– virtuaalselt (kasutatakse Zoomi, MS Teamsi, Google Meeti jm sarnaseid platvorme, millele koolitatavatel on tasuta võimalik ligi pääseda).

– koostööpartnerite ruumides (näiteks sotisaalministeerium);

– koolitatava enda ruumides (näiteks organisatsioonid); või

– renditud, ning koolituseks sobivates ruumides.

1.3. Üksikisikutele suunatud koolitused toimuvad eelnevalt paika pandud ja avalikustatud õppekava alusel.

1.4. Organisatsioonide juhtidele ja töötajatele suunatud koolitused on üldjuhul tellimuskoolitused, ning nende puhul kooskõlastatakse organisatsiooni esindajaga (esindajatega) täpsed koolitusvajadused, ning seejärel luuakse sobiv koolitusplaan, mis on kooskõlas organisatsiooni vajadustega. On ka erandeid, kus Ühing töötab välja mõne konkreetse õppekavaga koolituse ja kirjeldab seda oma kodulehel. Juhul, kui kirjeldatud koolitus sobib organisatsiooni vajadustega, võib see minna käiku koheselt (ilma muudatusteta) välja töötatud õppekava alusel.

1.5. Ühingu asjaajamise keel on eesti või inglise keel. Keeleoskustasemeid mõistetakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi.

1.6. Ühingu kodulehel välja kuulutatud koolituste ja kursuste alusdokument on õppekava, kus on määratletud: õppekava nimetus;  õppekavarühm; õpiväljundid;  õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel,  õppe kogumaht, sealhulgas kontaktõppe ja /või veebiõpe ning iseseisva töö osakaal;  õppe sisu;  õppekeskkonna kirjeldus;  õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;  lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid; koolituse läbiviija kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

1.7. Koolituse pikkuse ja mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

2.      Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Ühing kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

 • nimi
 • isikukood (isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6)
 • kontakttelefon
 • aadress
 • e-posti aadress

2.2. Kõiki õppijatega seotud andmeid (sh isikuandmed ja koolituslepingud) hoitakse Ühingu pilvepõhises andmebaasis (Google Workspace), millele on ligipääs vaid Ühingu tegev-personalil ning konkreetse koolitusprogrammi juhil. Säilitame õppijate andmeid (sh koolituslepinguid) 3  aastat (alates koolitusele kandideerimisest), juhuks, kui on tarvis õppijatega kontakteeruda, väljastada uus õppimist tõendav dokument, vm. Peale kolme aastat andmed kustutatakse.

3.      Koolitustele vastuvõtmise ja välja arvamise kord

3.1. Üksikisikutele suunatud koolituste puhul tuuakse koolitusele vastuvõtmise ja välja arvamise kord välja õppekavas ja avalikustatakse vastava koolituse juures kodulehel.

3.2. Organisatsioonide puhul piisab üldjuhul sellest, et organisatsiooni esindaja (koolituse tellija) valib välja koolitatavad (on selleks siis juhid, mõni meeskond, või mõni töötajate rühm), ning kooskõlastab meiega eelnevalt sihtrühma ja nende ootused ning vajadused koolitusele.

4.      Õppetasud

4.1. Targa Töö Ühingu püüab üldjuhul pakkuda üksikisikutele tasuta koolitusi, seda eeldusel, et on olemas partnerid (sponsorid), kes aitavad katta koolitamiseks vaja minevad kulutused (sh koolitatavate leidmine ja koolitusgruppide koostamine, koolitajate leidmine ja palkamine, koolituskeskkonna loomine, jms).

4.2. Ka tasuta koolituste puhul võib Ühing sõlmida õppijatega lepingu, mille allkirjastamisel õppija kohustub läbima õppekava täies mahus. Õppijatele antakse aeg koolitusega tutvumiseks (näiteks 30 päeva), ning eeldatakse, et õppija otsustab 30 päeva jooksul, kas ta läbib koolituse täies mahus või katkestab koolituse.

4.3. Kui koolitatav katkestab õpingud hiljem kui ette nähtud aeg (näiteks 30 päeva peale koolituse algust), võib Ühing kohaldada leppetrahvi õppijale. Seda juhul, kui Ühing on teinud kulutused koolitajate palkamiseks, ning õppija mõjuva põhjuseta katkestamine seab ohtu koolitusprogrammi edukuse ning selle, et partner- (sponsor-) organisatsioon katab koolituste ja projektijuhtimisega tehtud kulutused. Leppetrahve kohaldatakse siiski vaid väga äärmuslikel juhtudel. Üldjuhul analüüsib Ühing alati hoolikalt õpilase katkestamisega seotud võimalikke majanduslikke tagajärgi, ning püüab leida enne leppetrahvi kohaldamist muid viise, mille abil katta/vähendada õpilase ootamatust katkestamisest tekkivat majanduslikku kahju.

4.4. Organisatsioonidele rakenduvad üldjuhul koolitustasud, et katta Ühingu tegevuseks vajalike kulusid. On ka erandeid, kui pakutakse mõne kampaania või projekti raames organisatsioonidele tasuta koolitusi ja konsultatsiooni.

4.5. Üldtingimused

 • Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel üldjuhul peale koolitust (kui ei ole kokku lepitud muudmoodi). Arve tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud tähtajaks.
 • Koolituse eest tuleb tasuda üldjuhulik ühe korraga, kui koolitaja ei võimalda teisiti (osamaksetena, kuumaksetena, vm).
 • Kui koolitatav puudub koolituselt või jätab koolituse ära, ning teatab sellest Ühingut vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis on Ühingul õigus hoolimata eelnimetatust nõuda koolitustasu tasumist täies mahus.
 • Koolitatavad võivad nõuda koolitustasu tagastamist või selle mitte kohaldamist, juhul kui
  • Koolitus jäetakse ära Targa Töö Ühingu poolt;
  • Koolitus ei vasta eelnevalt kokku lepitud ootustele ja kokkulepetele (näiteks koolitusel käsitletakse teisi teemasid, kui sai kokku lepitud, või koolitus on kestvusel või mahult oodatust lühem);
  • Kui koolitusel osalejad annavad koolitusele väga madala kaalutud keskmise hinde (skaalal 1-5, hinne 2 või alla selle).

5.      Koolitaja kohustused ja õigused

5.1 Ühing kohustub valima õpilased vastavalt õppekavas välja toodud vastuvõtu tingimustele.

5.2. Ühing kohustub läbi viima kursused ja koolitused vastavalt õppekavas väljatoodud kirjeldusele.

5.3. Ühing kohustub pidama arvestust tundide toimumise kohta.

5.4. Ühing valib koolitajateks pädevad koolitajad (valiku põhimõtted on kirjeldatud „Kvaliteedi tagamise alustes)

5.5. Ühing kohustub koolitaja haiguse tõttu või mõnel muul põhjusel ära jäänud tunnid läbi viima tagantjärgi õppijatega eelnevalt kokkulepitult ja nendele sobival ajal.

5.6. Ühing kohustub informeerima koolitatavat kõigist koolitust puudutavatest olulistest detailidest (koolituskohtumiste ajad, kodutööd, jm) mõistlikul ajal, et koolitatav saaks oma ajaplaane vastavalt sättida.

5.7. Ühingul on õigus koolitust mitte avada, kui on registreerunud kavandatavast grupisuurusest vähem inimesi.

5.8. Ühingul on õigus muuta kursuse tundide arvu ja hinda, kui õppegruppi on registreerunud eeldatust vähem inimesi, teavitades muutustest grupi liikmeid või organisatsiooni esindajat enne kursuse algust.

5.9. Ühingul on õigus ja ka kohustus paluda osalejatel täita elektroonilise tagasiside vormi koolituste lõpus, et saada tagasisidet koolituste kohta.

5.10. Ühingul on õigus koolitustel välja arvata isikuid, kes ei võta koolitustest aktiivselt osa (vastavalt konkreetses õppekavas välja toodud tingimustele ja korrale).

6.      Koolitatava kohustused ja õigused

6.1 Koolitatav kohustub osalema koolitustel, millele ta on registreerunud või oma osalust kinnitanud kirjalikult taasesitatavas vormis. Mõjuvatel põhjustel on lubatud mõningatest tundidest puududa, teavitades sellest Ühingut vähemalt 2 tööpäeva ette.

6.2. Koolitatav kohustub tasuma õigeaegselt koolitustasu Targa Töö Ühing MTÜ poolt väljastatud arve alusel.

6.3. Koolitatav kohustub informeerima Koolitajat, kui tema kontaktandmed muutuvad.

6.4. Koolitataval on õigus loobuda kursusest vastavalt koolituslepinguga kokku lepitud korrale.

6.5. Koolitataval on õigus nõuda koolitustasu tagastamist või mitte kohaldamist vastavalt punktis 4.3. välja toodud tingimustele.

7.      Koolituse läbimisel väljastatavad kirjalikud dokumendid

7.1. Targa Töö Ühing väljastab kõigile koolitusel osalenutele elektroonsed tõendid, tõendamaks seda, et osaleja on koolituse edukalt läbinud. Õpingute eduka lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest ja iseseisvate tööde tegemine samuti 80% ulatuses. Tõend väljastatakse ka juhul, kui koolitusel ei kontrollita õpiväljundite saavutamist või õppija katkestab koolituse. Viimasel juhul tuuakse tõendil (või selle lisas) välja ka info selle kohta, milliste teemade käsitlemisel õppija osales. Tunnistuse ja tõendi väljastamise korra aluseks on Haridus- ja teadusministri 19.06.2015 määrus nr 27 “Täienduskoolituse standard”.

7.2. Ühing säilitab väljastatud tõendeid 2 aastat peale nende väljastamist, juhul, kui õpilane kaotab tõendi ära ning on vaja tõend uuesti väljastada. Peale seda Ühing kustutab tõendid.

8.      Vaidluste ja arusaamatuste lahendamine

8.1. Kõik vaidlused lahendatakse eelkõige pooltevaheliste läbirääkimiste teel.

8.2. Koolituslepingute muutmine vormistatakse lepingu lisana.

8.3. Koolituslepinguga võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad POOLED vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele. Varalist vastutust ei kanna POOLED juhtudel, kui kahju on tekkinud „force majeure“ üldtuntud asjaoludel.

Kvaliteedi tagamise alused

Kehtivad alates 02.02.2022

1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1. Targa Töö Ühingu (edaspidi „Ühing“) õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus ning täienduskoolituse standard.

1.2. Õpiväljundite sõnastamisel on aluseks võetud “Bloom Taxonomy”.

1.3. Ühing jälgib pidevalt tööturul ja töökeskkonnas toimuvaid muutusi, erialakirjandust, teaduskirjandust, erinevate liitude poolt kootsatud uuringuid ja raporteid (näiteks PARE), ning digitaalseid arenguid, mis puudutavad töökeskkonda ning võivad muuta eeldusi töötajatele.

1.4. Vajadusel kohandab Ühing õppekavasid, et need annaksid osalejatele parimad võimalikud tööriistad areneva töömaailma ja tehnoloogiatega toimetulekuks.

2.       Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Ühing valib koolitajateks alati oma ala kogenud eksperdid, kes on:

 • koolitanud vastaval teemal vähemalt viimase 24 kuu jooksul, või
 • töötavad igapäevaselt koolituse teemaga seotud valdkonnas, või lahendades koolituseteemasid puudutavaid ülesandeid/rolle igapäevaselt oma töös.

2.2. Ühing kogub iga koolituse järel tagasiside koolitaja kohta, ning selle alusel tehakse vastavad muudatused koolitajate kaasamisel.

3.       Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Ühingu poolt läbi viidavad koolitused toimuvad, kas:

 • virtuaalselt, kasutades selleks kõige kaasaegsemaid platvorme ja digitaalseid vahendeid (millele on koolitatavatel on tasuta ligipääs); või
 • koolitusruumides, mis vastavad kõigile kehtivatele seadusest tulenevatele nõuetele ja määrustele; või
 • mõlema eelpool kirjeldatu kombinatsioonis.

4.      Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

4.1. Tagasisidel on oluline roll koolituste arendamise ja parendamise seisukohalt. Tagasiside alusel kohandatakse koolituse teemasid, õpetamise meetodeid, õppevahendeid, koolitajaid, jms, selleks, et koolitused vastaksid parimal viisil õppijate ootustele ja vajadustele, ning aitaksid õppijatel omandada koolitustele seatud eesmärke (õpiväljundeid).

4.2. Ühing palub peale iga koolitust osalejatel täita tagasiside vormi. Küsitakse, mis osalejatele koolituse  või koolitaja puhul meeldis, aga ka seda, mida soovitavad osalejad teha edaspidi teisiti.

4.3. Üldjuhul kogutakse tagasiside elektroonselt (kui ei ole mingil põhjusel otsustatud teisiti).

4.4. Tagasiside küsimused on koostatud õppijakeskselt – oluline on aru saada, kuidas õppija koges koolitust ja koolituse erinevate osadega (materjal, koolitaja tase, infovahetus, jm) rahule jäi. Näiteid küsimustest: Kas kursus vastas sinu ootustele?; Nimeta kolm asja, mida õppisid?; Mida õpitust kavatsed oma töös rakendada?;  Mis muutub sinu töös kursuse läbimise tulemusena?; Nimeta kolm asja, mis sulle väga kursuse juures meeldisid?; Nimeta kolm asja, mida soovitaksid kursuse puhul teisiti teha?.

Ühingu eetilised põhimõtted

Targa Töö Ühing töötab lähtudes oma põhikirjast ja Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.

Lühidalt vabaühenduste eetikakoodeksist: Kodanikuühendused väärtustavad ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutsevad nendest väärtustest lähtudes. Nende koostöö põhineb heatahtlikul partnerlusel, vastastikusel lugupidamisel ja tunnustamisel. Kodanikuühenduste kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtuvad kodanikuühendused Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. Eetikakoodeks sätestab kodanikuühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

30 minutit

1:1-le virtuaalne kohtumine

Saame tuttavaks ja arutame koostöövõimalusi. NB! Kohtumisega ei kaasne mingeid kohustusi.

Saame tuttavaks

Organisatsioonid, keda oleme toetanud paindlike töövormide rakendamisel