Rahvusvahelised ja kohalikud projektid

Targa Töö Ühingu üheks tegevusvaldkonnaks on nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes projektides osalemine. Läbi projektide edendame Eesti tööturu paindlikkust, pakkudes erinevaid teenuseid ja toetavaid materjale nii organisatsioonidele, kui ka haridusasutustele.

Näiteks, hetkel osaleb Targa Töö Ühing rahvusvahelises Erasmus+ poolt rahastatud projektis (VIBES), kus loome õppemooduli, mille abil saab tõsta õppijate virtuaalse meeskonnatöö pädevusi. VIBES projekti kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Oleme alati avatud erinevatele koostöövõimalustele projektide vallas. Tugevused ja kogemused, mida me saame projektidesse tuua:

  • laiapõhjaline kaugtöö ja virtuaalse meeskonnatöö valdkondlik tunnetus
  • pikaajaline kogemus kaugtööga ja kaasaegsete töövormidega seotud väljakutsete adresseerimine avalikul tasandil (näiteks Kaugtöö Tegija märgise kampaania, mille koha saab lähemalt lugeda SIIT)
  • kaugtöö, hübriidtöö, virtuaalne meeskonnatöö (edaspidi uute töövormidega) seotud toe pakkumine organisatsioonidele
  • uute töövormide uuringute läbiviimise kogemus ja relevantse ning hiljuti avaldatud teaduskirjanduse kaardistus
  • ümber-ja täiendõppe programmide loomine ja läbiviimine täiskasvanutele
  • noorsootöö kogemus (noorte digipädevuste arendamine, jms).
  • lai kontaktvõrgustik nii era, avalikus kui ka kolmandas sektoris kohalikul tasandil
  • lai rahvuvaheline kontaktivõrgustik kaugtöö (ja seotud teemade) raames.

Nimekiri tehtud projektidest

GREEN DIGITAL SKILLS 2022-2023:

Green Digital Skills on INCO, Microsofti ja LinkedIni koostöös loodud kursus, mis aitab arendada digipädevusi vähendamaks e-teenuste ökoloogilist jalajälge. Targa Töö Ühing panustab projekti kommunikatsioonipartnerina. Meie roll on levitada kursuse infot õigete sihtrühmadeni Eestis.

ESSA 2022-2023:

ESSA on rahvuvaheline projekt, mille eesmärgiks on luua kursused, mis aitavad tõsta kodanike digipädevusi. Projekti raames luuakse digioskute strateegia Euroopale, õppemoodulite kirjeldused täiskasvanu õpet ellu viivatele haridusasutustele, ja arendatakse vajalikku koostöövõrgustiku. Targa Töö Ühing võtab projektist osa assotsioneerunud partnerina. Meie roll on panustada oma kogemusega IT ümberõppe pakkujatena ning jagada projekti tuumikmeeskonnaga Eesti ettevõtete vajadusi.

WORK IN TECH|TELIA 2022:

Work In Tech|Telia ümberõppeprogrammi abil võimaldame 50-l naisel alustada tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandavad osalejad Andmeanalüütiku, UX disaineri ja IT projektijuhi tööks vajalikud oskused ja ka pehmed oskused, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas (oskus ise-ennast motiveerida ja distsiplineerida, oskus teha koostööd virtuaalsetes meeskondades, oskus efektiivselt suhelda digivahendeid kasutades, jne). Work In Tech|Telia programm sündis Telia, Google.org ja INCO toel.

WORK IN TECH 2022:

Work In Tech ümberõppeprogrammi abil võimaldame 170-l naisel alustada tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandavad osalejad esimese asjana IT tugispetsialisti tööks vajalikud teadmised, mis annavad ühtlasi ka laiema pildi IT-st. Seejärel on võimalik spetsialiseeruda UX disaineri, Andmeanalüütiku, ja IT projektijuhiks. Kusrsu annab lisaks IT tööks vajalikele oskustele ka pehmed oskused, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas (oskus ise-ennast motiveerida ja distsiplineerida, oskus teha koostööd virtuaalsetes meeskondades, oskus efektiivselt suhelda digivahendeid kasutades, jne). Work In Tech programmi toetajaks on Google.org ja INCO.

WORK IN TECH 2021:

Work In Tech ümberõppeprogrammi abil võimaldame 100-l naisel alustada tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandavad osalejad IT tugispetsialisti tööks vajalikud oskused ja ka pehmed oskused, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas (oskus ise-ennast motiveerida ja distsiplineerida, oskus teha koostööd virtuaalsetes meeskondades, oskus efektiivselt suhelda digivahendeid kasutades, jne). Work In Tech programmi toetajaks olid Google.org ja INCO.

ERASMUS K2, VIBES: Virtual Business Skills Empowerment 2021-2023:

Käesoleva projekti peamine väljund on õppemoodul, mida saab rakendada erinevates haridusasutustes. Õppemoodul koosneb täielikust kursuse kirjeldusest (kodutöö ning kontaktpäevade tegevuste kirjeldus, lugemismaterjalid, jne), ning seda saab rakendada haridusautustes nii ühel tasemel (BA, MA, ExMA) kui ka läbi erinevate tasemete õpetades. Lisaks saavad õppemoodulit ja sellega kaasas olevat tööriistakasti rakendada koolitajad ja HR juhid, et välja selgitada koolitsuvajadused, ning seejärel luua ka vastavasisulised koolitused.

KAUGTÖÖ TEEMALISED VEEBISEMINARID 2020:

Koostöös Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskusega viisime kevadel 2020 mitu kaugtöö teemalist veebiseminari, aitamaks juhtidel-töötajatel paremini kohaneda kaugtööst tulenevate väljakutsetega.

KAUGTÖÖ KIIRABI 2020:

Kui Covid-19 pandeemia aasta alguses Eestisse jõudis, ning paljud organisatsioonid kaugtööle sundis, ulatas Targa Töö Ühing kostöös Elisa Eestiga organisatsioonidele abikäe. Lõime Targa Töö Ühingu kodulehele kiirete küsimuste küsimuse võimaluse. Juhtimisalastele ja organisatoorsetele küsimustele vastasid Targa Töö Ühingu eksperdid ning tehnilise poole pealt Elisa spetisalistid.

TÖÖTAJA-PRERESÕBRALIKE ETTEVÕTETE HINDAMINE 2017-…

Alates 2017. aastast osalevad Targa Töö Ühingu liikmed Sotsiaalministeeriumi poolt kokku pandud hindamiskomisjonis, eesmärgiga kinnitada märgised Töötaja-ja Peresõbralikkuse programmis osalevate organisatsioonidele.

KAUGTÖÖ MÄRGIS 2017-…

Alates 2017. aastast annab Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgist. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi. Märgist on võimalik taotleda kord aastas ja osalema on oodatud kõik nii avaliku kui ka erasektori ettevõtted. Kaugtöö Tegija märgise konkursi partnerid on Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühing (PARE).

GET ONLINE WEEK 2013-2017:

Rahvusvahelise projekti “Get Online Week” raames toimus Eestis vlogide konkurss “Tark Youtuber”, eesmärgiga tõsta ja propageerida digipädevusi ja nutioskusi.

E-EUROPE 2015:

2015 a. viis Targa Töö Ühing ellu projekti E-europa, mille raames tutvustati Eesti noortele Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi kasutades selleks sotsiaalmeedia ja interneti abi.

VÄLJAS TÖÖTAMISE PÄEV 2015-2016:

Koostöös Microsoft Eestiga korraldas Targa töö ühing Väljas Töötamise Päevi.

30 minutit

1:1-le kohtumine

Saame virtuaalselt tuttavaks ja arutame võimalike koostöövõimalusi projektide raames. Kohtumisega ei kaasne mingeid kohustusi.

Broneeri kohtumise aeg