Rahvusvahelised ja kohalikud projektid

Targa Töö Ühingu üheks tegevusvaldkonnaks on nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes projektides osalemine. Läbi projektide edendame Eesti tööturu paindlikkust, pakkudes erinevaid teenuseid ja toetavaid materjale nii organisatsioonidele, kui ka haridusasutustele.

Oleme alati avatud erinevatele koostöövõimalustele projektide vallas. Tugevused ja kogemused, mida me saame projektidesse tuua:

  • laiapõhjaline kaugtöö ja virtuaalse meeskonnatöö valdkondlik tunnetus
  • pikaajaline kogemus kaugtööga ja kaasaegsete töövormidega seotud väljakutsete adresseerimine avalikul tasandil (näiteks Kaugtöö Tegija märgise kampaania, mille koha saab lähemalt lugeda SIIT), lisaks Peresõbraliku märgise programmi vedamine aastast 2023
  • kaugtöö, hübriidtöö, virtuaalne meeskonnatöö (edaspidi uute töövormidega) seotud toe pakkumine organisatsioonidele
  • uute töövormide uuringute läbiviimise kogemus ja relevantse ning hiljuti avaldatud teaduskirjanduse kaardistus
  • ümber-ja täiendõppe programmide loomine ja läbiviimine täiskasvanutele, eeskätt just naised & IT suunal
  • noorsootöö kogemus (noorte digipädevuste arendamine, jms)
  • lai kontaktvõrgustik nii era, avalikus kui ka kolmandas sektoris kohalikul tasandil
  • lai rahvuvaheline kontaktivõrgustik kaugtöö ja naised & IT teemade raames
  • lai jälgijaskond sotsiaalmeedias nii kaugtöö kui naised & IT teemade osas

Nimekiri tehtud projektidest

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID:

Märgised, tööaja- ja töökohapaindlikkus:

PERESÕBRALIKU TÖÖANDJA MÄRGIS (2023-2027): Peresõbraliku tööandja märgis on tunnustus, mis näitab, et selle pälvinud organisatsioon väärtustab oma liikmete heaolu. Peresõbraliku tööandja märgise pälvimiseks läbivad organisatsioonid pooleteise kuni kolmeaastase põhjaliku programmi, mille käigus hindavad oma vajadusi ja võimalusi organisatsioonikultuuri parendamisel ning teevad vajalikud muudatused. Programm pakub tööandjale mitmekülgset toetust, koolitusi ja mentorlust. Programmi lõpus toimub hindamine, mille järel pälvivad organisatsioonid kuld,- hõbe, või pronkstasemele viitava digitaalse märgise, mida kasutada mainekommunikatsioonis. Märgised annab välja Sotsiaalministeerium. Targa Töö Ühing viib projekti ellu Sotsiaalministeeriumi tellimusel. Projekti elluviimises on oluline roll ka Eesti HR Seltsil, kes vastutab selle eest, et organisatsioonidel oleksid tugevad mentorid.

KAUGTÖÖ TEGIJA MÄRGIS (2017-…): Alates 2017. aastast annab Targa Töö Ühing välja Kaugtöö Tegija märgist. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada organisatsioone, kes pakuvad oma töötajatele suuremat aja- ja kohapaindlikust töötamisel. Märgist on võimalik taodelda kord aastas ja taotlema on oodatud nii avaliku-, kolmanda- kui erasektori ettevõtted. Kaugtöö Tegija märgise ajaloo jooksul on projekti toetanud erinevad organisatsioonid, kelle seast senini on projektiga kaasas PARE.

FREELANCE (2023-2025): Freelance on Erasmus+ toel ellu viidav projekt. 24 kuud vältava projekti käigus luuakse digitaalsed ja kaasaegsed õppevahendid vabakutselistele teenusepakkujatele. Projekti eesmärk on toetada eraettevõtlust, mis omakorda aitab suurendada üksikisikute autonoomiat ja sissetulekuid, ning kohaneda paremini muutustega töömaailmas. Projekti eestvedajaks on Targa Töö Ühing, ning partneriteks PARE (Eesti), University of Dubrovnik (Horvaatia), IHF (Belgia), IDP (Itaalia), ja Internet-Web-Solutions (Hispaania).

TÖÖTAJA-PRERESÕBRALIKE ETTEVÕTETE HINDAMINE (2017-…): Alates 2017. aastast osalevad Targa Töö Ühingu liikmed Sotsiaalministeeriumi poolt kokku pandud hindamiskomisjonis, eesmärgiga hinnata organisatsioonide taset Töötaja-ja Peresõbralikkuse programmi  läbimise lõpus.

 

Ümber-ja täiendõppega seotud tegevused:

WOTECH (2023-2024): Wotech on Interreg Central Baltic toel elluviidav projekt, mille raames saavad 100 naist Eestist ja 100 naist Lätis osaleda tasuta programmeerimise teemalisel ümberõppe kursusel. Programmi raames saavad osalejad vajalikud IT alased baasoskused, mis võimaldavad alustada tööd juunior- programmeerijana. Lisaks suureneb osalejate teadlikkus sellest, millised on erinevad karjäärivõimalused IT-maailmas ja  kuidas tööturul paremini silma paista. Projekti juhtpartner on Targa Töö Ühing, ning partneriks Riga Tech Girls Lätist.

WORK IN TECH|TELIA (2023): Work In Tech|Telia ümberõppeprogrammi abil võimaldame 50-l naisel omandada IT oskused alustamaks tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandavad osalejad Andmeanalüütiku, UX disaineri, Küberturbe spetsialisti, E-turundaja või IT projektijuhi tööks vajalikud oskused ja ka pehmed oskused, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas. Work In Tech|Telia programm on osalejatele tasuta ja sündis Telia, Google.org ja INCO toel. Projekti juhtpartner on Targa Töö Ühing.

WORK IN TECH Eesti (2023): Work In Tech ümberõppeprogrammi abil võimaldame 300-l naisel alustada tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandavad osalejad esimalt IT tugispetsialisti tööks vajalikud teadmised, mis annavad ühtlasi ka laiema pildi IT-st. Seejärel on võimalik spetsialiseeruda UX disaineri, Andmeanalüütiku, Pythoni, E-turunduse, Küberturbe ja IT projektijuhi kursuste abil. Kursus annab lisaks IT tööks vajalikele oskustele ka pehmed oskused, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas (sh. oskus iseennast motiveerida ja distsiplineerida, oskus teha koostööd virtuaalsetes meeskondades, oskus efektiivselt suhelda digivahendeid kasutades, jne). Work In Tech programm on osalejatele tasuta tänu Google.org ja INCO toele. Projekti elluviija on Targa Töö Ühing.

WORK IN TECH | Finland (2023): Käesoleval aastal on Targa Töö Ühing ka Soomes Work In Tech programmi ametlik elluviija. Programmis saavad osaleda veidi üle 175 naise, kelle alaline elukoht on  registreeritud Soomes. Osalejad saavad valida, kas soovivad spetsialiseeruda IT toe või Küberturbe valdkonda. Lisaks põhikursusele saavad kiiremad läbida ka lisa-spetsialiseerumise UX, Andmeanalüüsi, Pythoni, E-turunduse või Projektijuhtimise teemal. Lisaks IT oskustele omandamisele Coursera platvormil,  korraldame mitmeid lisakoolitusi, et tõsta osalejate arusaamist IT valdkonna karjäärivõimalustest, oskust silma paista kandideerimisel, õppimise, ajajuhtimise jms oskusi. Work In Tech | Finland  programm on osalejatele tasuta tänu Google.org ja INCO toele. Projekti elluviija on Targa Töö Ühing.

WORK IN TECH: IT SUMMER CRASH COURSE, Eesti ja Soome (2023): IT Summer Crash Course raamistikus saavad üle 550 osaleja Eestist, ning üle 150 osaleja Soomest võimaluse suurendada oma teadmisi Andmeanalüüsi, Küberturbe, E-turunduse, Pythoni, UX, või projektijuhtimise valdkonnas. Programmi raames saavad osalejad tasuta ligipääsu põhjalikule kursusele Courseras ühel ülalpool mainitud teemal. Lisaks Coursera kursusele on osalejatel ligipääs ka Slack kanalile, kus on võimalik kasvatada enda professionaalset tugivõrgustikku. Programm on osalejatele tasuta tänu Google.org ja INCO toele Projekti elluviija on Targa Töö Ühing.

GREEN DIGITAL SKILLS (2022-2023): Green Digital Skills on INCO, Microsofti ja LinkedIni koostöös loodud kursus, mis aitab arendada digipädevusi vähendamaks e-teenuste ökoloogilist jalajälge. Targa Töö Ühing panustab projekti kommunikatsioonipartnerina, ehk meie roll on levitada kursuse infot õigete sihtrühmadeni Eestis.

ESSA (2022-2023): ESSA on rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on luua kursused, mis aitavad tõsta kodanike digipädevusi. Projekti raames luuakse digioskute strateegia Euroopale, õppemoodulite kirjeldused täiskasvanu õpet ellu viivatele haridusasutustele, ja arendatakse vajalikku koostöövõrgustiku. Targa Töö Ühing võtab projektist osa assotsieerunud partnerina. Meie roll on panustada oma kogemusega IT ümberõppe pakkujatena ning jagada projekti tuumikmeeskonnaga Eesti ettevõtete vajadusi.

 

TEHTUD PROJEKTID:

2023:

KARJÄÄRIPÄEV NAISTELE (2023, November): Karjääripöörde Inspiratsioonipäev sai ellu viidud Telia ja Targa Töö Ühingu poolt eesmärgiga anda osalejatele põhjalik ülevaate 6-st IT-ga seotud ametist. Kohale olid kutsutud oma ala spetsialistid juhtivatest tehnoloogiaettevõtetest, nagu Telia, Playtech, Testlio, Bolt, Birkle IT jne. Lisaks praktikutele, kes tutvustasid IT-ga seotud ameteid, osalesid üritusel personali valdkonna tipptegijad, ning andsid nõu, kuidas karjäärimuutust ellu viia ja kuidas uues valdkonnas silma paista. Kohapeal osales 100 naist, ning üle veebi oli haaratus üle 38 000, kellest 95% moodustasid naised.

ERASMUS K2 | VIBES: Virtual Business Skills Empowerment (2021-2023): Käesoleva projekti peamine väljund on õppemoodul, mida saab rakendada erinevates haridusasutustes virtuaalse meeskonnatöö oskuste tõstmiseks. Õppemoodul koosneb täielikust kursuse kirjeldusest (kodutöö ning kontaktpäevade tegevuste kirjeldus, lugemismaterjalid, jne), ning seda saab rakendada haridusautustes nii ühel tasemel (BA, MA, ExMA) kui ka läbi erinevate tasemete õpetades. Lisaks saavad õppemoodulit ja sellega kaasas olevat tööriistakasti rakendada koolitajad ja HR juhid, et välja selgitada koolitusvajadused, ning seejärel luua ka vastavasisulised koolitused. Targa Töö Ühingul oli projektis sisulise partneri roll. Projektis loodud materjalidega saab tutvuda SIIN.

 

2022:

WORK IN TECH|TELIA (2022): Work In Tech|Telia ümberõppeprogrammi abil võimaldasime 50-l naisel omandada vajalikud oskused alustamaks tööd IT valdkonnas. Osalejad said valida Andmeanalüütiku, UX disaineri ja IT projektijuhi kursuste vahel. Lisaks IT oskustele omandasid osalejad ka pehmeid oskuseid, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas (oskus iseennast motiveerida ja distsiplineerida, oskus teha koostööd virtuaalsetes meeskondades, oskus efektiivselt suhelda digivahendeid kasutades, jne). Work In Tech|Telia programm oli osalejatele tasuta ja sündis Telia, Google.org ja INCO toel. Projekti juhtpartner oli Targa Töö Ühing

WORK IN TECH (2022):  Work In Tech ümberõppeprogrammi abil võimaldasime 170-l naisel alustada tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandasid osalejad esmalt IT tugispetsialisti tööks vajalikud teadmised. Seejärel oli võimalik spetsialiseeruda UX disaineri, Andmeanalüütiku, ja IT projektijuhiks. Kursus andis lisaks IT tööks vajalikele oskustele ka pehmed oskused, mis võimaldavad edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas. Programm oli osalejatele tasuta tänu Google.org ja INCO toele. Projekti elluviijaks oli Targa Töö Ühing

 

2021 ja vanemad:

WORK IN TECH (2021): Work In Tech ümberõppeprogrammi abil võimaldasime 100-l naisel alustada tööd tehnoloogiavaldkonnas. Programmi käigus omandasid osalejad IT tugispetsialisti tööks vajalikud oskused ja ka pehmed oskused, et edukalt toime tulla kaasaegses töömaailmas. Work In Tech programm oli osalejatele tasuta ja sündis Telia, Google.org ja INCO toel. Projekti juhtpartner oli Targa Töö Ühing. Programmi tulemus: üle 85% osalejatest asus tööle, edasi õppima, või praktikale IT valdkonnas.

KAUGTÖÖ TEEMALISED VEEBISEMINARID (2020): Koostöös Eesti Ettevõtete Kriisiabikeskusega viisime kevadel 2020 mitu kaugtöö teemalist veebiseminari, aitamaks juhtidel-töötajatel paremini kohaneda kaugtööst tulenevate väljakutsetega.

KAUGTÖÖ KIIRABI (2020): Kui Covid-19 pandeemia aasta alguses Eestisse jõudis, ning paljud organisatsioonid kaugtööle sundis, ulatas Targa Töö Ühing kostöös Elisa Eestiga organisatsioonidele abikäe. Lõime Targa Töö Ühingu kodulehele kiirete küsimuste küsimuse võimaluse. Juhtimisalastele ja organisatoorsetele küsimustele vastasid Targa Töö Ühingu eksperdid ning tehnilise poole pealt Elisa spetsialistid.

GET ONLINE WEEK (2013-2017): Rahvusvahelise projekti “Get Online Week” raames toimus Eestis vlogide konkurss “Tark Youtuber”, eesmärgiga tõsta ja propageerida digipädevusi ja nutioskusi.

E-EUROPE (2015): 2015 a. viis Targa Töö Ühing ellu projekti E-Europa, mille raames tutvustati Eesti noortele Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Komisjoniga suhtlemisvõimalusi kasutades selleks sotsiaalmeedia ja interneti abi.

VÄLJAS TÖÖTAMISE PÄEV (2015-2016): Koostöös Microsoft Eestiga korraldas Targa töö ühing Väljas Töötamise Päevi.

 

30 minutit

1:1-le kohtumine

Saame virtuaalselt tuttavaks ja arutame võimalike koostöövõimalusi projektide raames. Kohtumisega ei kaasne mingeid kohustusi.

Broneeri kohtumise aeg